RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Conducere şi Organizare

Organele de Conducere ale Camerei Consultanţilor Fiscali:

- Conferinţa Naţională

- Consiliul Superior al Camerei

- Biroul Permanent al Consiliului Superior al Camerei


Conferinţa Naţională este formată din consultanţii fiscali și consultanţii fiscali asistenți înscrişi in evidenţa Camerei cu drept de vot. Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanţii fiscali și consultanţii fiscali asistenți, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.

Conferinţa este ordinară sau extraordinară. Conferinţa ordinară se întruneşte anual, iar conferinţa extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent, la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consililului Superior, ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot.

Conferinţa are următoarele competenţe:

- stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal în limitele legii şi ale regulamentului;

- alege şi revocă membrii Consiliului Superior, Comisiei de auditori statutari si pe cei ai Comisiei de apel;

- aprobă proiectul de buget al Camerei şi dă descărcare Consiliului Superior cu privire la activitatea şi gestiunea sa.


Consiliul Superior coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei si are în componenţa sa 15 membri. Orice consultant fiscal cu drept de vot al Camerei poate fi ales în Consiliul superior. Preşedintele ales de Consiliul superior devine de drept şi preşedintele Camerei, precum şi al Biroului permanent.


Biroul Permanent emite decizii care sunt prezentate Consiliului Superior pentru a fi validate in sedinţele Consiliului Superior si are in componenţa sa preşedintele, prim-vicepreşedintele si cinci vicepreşedinti.

Aplicarea hotărarilor organelor alese ale Camerei se realizează de Aparatul executiv al acesteia care este format din:

a) Secretarul General;

b) Secretarul General adjunct;

c) Direcţia de Învăţământ;

d) Direcţia de Servicii pentru Membri;

e) Direcţia de Monitorizare, Control şi Competenţă Profesională;

f) Direcţia de Conduită şi Disciplină Profesională;

g) Direcţia de Servicii Generale;

h) Direcţia de Reprezentare Națională și Internaţională.

Structura Secretariatului General şi a Direcţiilor se stabileşte prin organigrama Camerei care este aprobată de către Consiliul Superior.

Essential SSL