RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, publicată în MO nr. 179/2014

În baza prevederilor art.11, lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art.6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 21 februarie 2014, hotărăşte:

Art.1. - Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 21 februarie 2014

Nr. 3

 

 

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2014

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 se va desfăşura sub trei forme:

   - curs în sistem e-learning;

   - seminar online;

   - seminar în sălile de curs (aspecte practice).

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 prevede pentru consultanţii fiscali activi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 nu este obligatoriu în anul în care consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

7. În situaţia în care consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

8. Fiecare participare a consultanţilor fiscali la seminarii, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2014.

9. Participarea la seminarii, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

10. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2014.

11. Consultanţii fiscali care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2014.

12. Consultanţii fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2014.

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

în sistem e-learning, aferent anului 2014

 

1. Pentru anul 2014, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2014, vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către consultantul fiscal va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2014, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.

4. Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali privind evidenţa orelor de pregătire profesională.

5. Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către consultanţii fiscali care nu înregistrează obligații restante față de Camera Consultanților Fiscali.

 

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

în sistem seminar online, aferent anului 2014

 

1. Seminariile online, care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

2. Seminariile vor putea fi urmărite în direct, online - audio și video - pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali: www.ccfiscali.ro

3. Accesul la transmisia în direct va fi posibil în baza unui cod unic de acces pe care îl va primi pe adresa de email fiecare participant, împreună cu o serie de instrucțiuni de vizionare, cu două zile înainte de desfășurarea seminarului.

 

 

CAPITOLUL IV

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

în sistem seminar în sălile de curs, aferent anului 2014

 

1. Programul de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali aferent anului 2014, în sistem de seminar în sălile de curs, este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.

3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, totalizând 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pentru anul 2014 – seminar în săli de curs este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea consultanţilor fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.

5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014, va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50, vor fi reprogramate. Numărul consultanților fiscali înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2014 în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog de prezenţă, care va conţine atât semnătura participantului, cât și cea a lectorului.

9. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale consultanţilor fiscali.

 

 

 

ANEXA Nr.1

la program

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem e-learning aferent anului 2014

 

Specificare

Tema*)

Forma de pregătire

Echivalent număr de ore

Modul E-learning  I

(ME I)

Înregistrare fiscală

Curs

2

Modul E-learning II

(ME II)

Conduita şi etica profesională a consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning III

(ME III)

Preţuri de transfer

Curs

6

Modul E-learning  IV

(ME IV)

Contribuţii sociale

Curs

5

Modul E-learning V

(ME V)

Colectarea creanţelor fiscale

Curs

6

Modul E-learning VI

(ME VI)

TVA - locul prestării

Curs

4

Modul E-learning VII

(ME VII)

Accize și alte taxe speciale

Curs

6

Modul E-learning VIII

(ME VIII)

Inspecţie fiscală

Curs

4

Modul E-learning IX

(ME IX)

Sediul stabil/Sediul permanent

Curs

5

Modul E-learning  X

(ME X)

Vămuirea mărfurilor

Curs

4

Modul E-learning XI

(ME XI)

Impozitul cu reţinere la sursă

Curs

5

Modul E-learning XII

(ME XII)

Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale

Executarea creanţelor bugetare

Curs

6

Modul E-learning XIII

(ME XIII)

Impozite şi taxe locale

Curs

5

Modul E-learning XIV

(ME XIV)

Impozitul pe profit

Curs

6

Modul E-learning XV

(ME XV)

Expertiza fiscală – responsabilitatea consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning XVI

(ME XVI)

Drept fiscal

Curs

4

Modul E-learning XVII

(ME XVII)

Încadrarea tarifară a mărfurilor. Mod de lucru cu Tariful vamal

Curs

4

Modul E-learning XVIII

(ME XVIII)

Sistemul TVA la încasare

Curs

2

Modul E-learning XIX

(ME XIX)

Aspecte procedurale în domeniul TVA

Curs

4

*) În cursul anului Programul e-learning va fi completat și cu alte teme

 

 

ANEXA Nr.2

la program

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*), aferent anului 2014

 

Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. ore

Modul I

(MI)

Impozitul pe profit

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul II

(MII)

Impozit pe venit

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul III

(MIII)

Contribuţii  sociale

Seminar      (aspecte practice)

2

Modul IV

(MIV)

Accizele și alte taxe speciale

Seminar      (aspecte practice)

2

Modul V

(MV)

TVA – modificări legislative

Seminar      (aspecte practice)

4

Modul VI

(MVI)

Facilități la plată

Seminar      (aspecte practice)

2

Modul VII

(MVII)

Procedură fiscală

Seminar 

 (aspecte practice)

4

Modul VIII

(MVIII)

Inspecţie fiscală

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul  IX

(MIX)

Procedura insolvenței

Seminar      (aspecte practice)

2

Modul X

(MX)

Drept fiscal/Expertize fiscale

Seminar      (aspecte practice)

3

Modul XI

(MXI)

Taxare internațională

Seminar      (aspecte practice)

2

Modul XII

(MXII)

Proiecte cu finanțare din fonduri europene

Seminar      (aspecte practice)

2

Modul XIII

(MXIII)

TVA – implicații în practica aplicării ultimelor modificări legislative

Seminar      (aspecte practice)

4

Modul XIV

(MXIV)

Prețurile de transfer

Seminar     (aspecte practice)

2

Modul XV
(MXV)

Frauda fiscală – Aspecte legislative, modalități de detectare și combatere

Seminar     (aspecte practice)

2

Modul XVI

(MXVI)

Impozitele și taxele locale

Seminar     (aspecte practice)

2

Modul XVII

(MXVII)

Impozitul pe veniturile nerezidenților

Seminar      (aspecte practice)

2

Modul  XVIII

(MXVIII)

Reglementări contabile

Seminar      (aspecte practice)

3

* )Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă pe anul 2014 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.

 

 

ANEXA Nr. 3

la program

CALENDARUL

acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali

pe anul 2014 - seminar în săli de curs

 

Centrul de pregătire

Module de pregătire profesională

Perioada de desfăşurare

Bucureşti

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

28 - 30 martie

19 - 21  septembrie 

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

16 -18 mai

 3 - 5 octombrie

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

20 - 22 iunie

31 octombrie  - 2 noiembrie

Braşov

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

4 - 6 aprilie

Cluj-Napoca

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

30 mai - 1 iunie

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

26 - 28 septembrie

Constanţa

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

13 -15 iunie

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

26 - 28 septembrie

Craiova

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

30 mai - 1 iunie

Iaşi

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

13 - 15 iunie

MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII

10 - 12 octombrie

Timişoara

MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII

4 - 6 aprilie

MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI

17 - 19 octombrie

Essential SSL