RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 5/2012

privind Programul de pregătire profesionalăcontinuă aferent anului 2012, publicată în M.O. Nr. 152/2012 

În baza prevederilor art.11, lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art.6, alin.(1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr.7/2007, cu modificările ulterioare,

             Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 23 februarie 2012, hotărăşte:

            ART.1

            Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            ART.2

            Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            ART.3

            Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

 Daniel Chiţoiu

 

 

Bucureşti, 23 februarie 2012.

Nr. 5

                                                                                             ANEXĂ

 

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2012

 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale

 

1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012,  în conformitate cu prevederile  Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.

            3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.3/2007

            4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012  se  va desfăşura sub 3 forme:

                    -  curs  în sistem e-learning;

                    -  seminar online;

                    -  seminar în sălile de curs (aspecte practice).                                                    

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012, prevede pentru consultanţii fiscali  activi  un număr de 30 de ore  de pregătire profesională,  din care,  20 de  ore gratuite şi 10 ore cu plată,  iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de  15 ore de pregătire profesională,  din care, 10 ore gratuite şi 5 ore cu plată.

6. În cadrul Programului de pregătire profesională continuă, atât consultanţii fiscali activi, cât şi consultanţii fiscali inactivi, trebuie să efectuează mai întâi cursurile de pregătire profesională cu plată, după care urmează să efectueze cursurile de pregătire profesională gratuite.

7. Pentru anul 2012, taxa de participare la cursurile de pregătire profesională cu plată, este de 200 lei, în cazul consultanţilor fiscali activi şi respectiv 100 lei,  în cazul consultanţilor fiscali  inactivi.

8. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 nu este obligatoriu în anul în care consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

9. În situaţia în care consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor  include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

10.  Fiecare participare a consultanţilor fiscali la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu  5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita  orelor de pregătire  prevăzute pentru anul 2012. 

11. Participarea la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt,  eliberat de organizatori.

12. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori, în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2012,  organizat de Camera Consultanţilor Fiscali,  orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca  ore de pregătire profesională în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2012.

13. Consultanţii fiscali care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională,  în limita orelor  de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2012. 

14. Consultanţii fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în  limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2012. 

 

           

Capitolul II -  Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, aferent anului 2012.

1.      Pentru anul 2012, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri potrivit temelor cuprinse în  anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2.      Cursurile  care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2012  vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

3.      Echivalarea unui curs e-learning accesat de către consultantul fiscal va fi inclusă  numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2012, indiferent de câte ori consultantul fiscal accesează cursul respectiv.

4.      Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning  este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali, privind evidenţa orelor de pregătire profesională.

5.       În anul 2012 cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către consultanţii fiscali care şi-au achitat la zi taxele aferente cursurilor de pregătire profesională.                                                                                             

 

Capitolul III – Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2012, sub formă de seminar online.

1. Seminarele online care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
2. Seminarele vor putea fi urmărite în direct, online - audio și video - pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali: www.ccfiscali.ro.
3. Accesul la transmisia în direct va fi posibil în baza unui cod unic de acces pe care îl va primi pe adresa de email fiecare participant, împreună cu o serie de instrucțiuni de vizionare, cu două zile înainte de desfășurarea seminarului.Capitolul IV -  Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs, aferent anului 2012.

 

1. Programul de pregătire profesională continuă  a consultanţilor fiscali, aferent anului 2012,  în sistem de  seminare în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr.2, care face parte integrantă din prezentul program.

2.Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în  cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2012  se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.

3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, totalizând 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pe anul 2012 – seminare în săli de curs este prezentat în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea consultanţilor fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Program se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poşta, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la seminare trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a seminarelor. În situaţia în care consultanţii fiscali se înregistrează la acţiunile Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2012, dar absentează de la acestea, fără să anunţe în prealabil, vor fi obligaţi să suporte 50 % din taxa aferentă cursurilor de pregătire profesională cu plată.

5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este sub 50, vor fi reprogramate. Numărul membrilor înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a seminarelor.

7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe  la acţiunile cuprinse   în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2012,  în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog de prezenţă, care va conţine semnătura participantului,  precum şi cea a lectorului.

9. Direcţia de învăţământ  va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională, pe fiecare membru, pe centrele de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale consultanţilor fiscali.

  

                                                                                                                                              ANEXA Nr.1 la program

PROGRAMUL
de pregătire profesională continuă în sistem e-learning afferent anului 2012                                                                    

Specificare

Tema*)

Forma de pregătire

Echivalent număr de ore

Modul E-learning  I

(ME I)

Înregistrare fiscală

Curs

2

Modul E-learning II

(ME II)

Conduita şi etica profesională a consultanţilor fiscali.

Curs

4

Modul E-learning III

(ME III)

Preţuri de transfer

Curs

6

Modul E-learning  IV

(ME IV)

Contribuţii

Curs

5

Modul E-learning V

(ME V)

Colectarea creanţelor fiscale

Curs

6

Modul E-learning VI

(ME VI)

TVA - locul prestării

Curs

4

Modul E-learning VII

(ME VII)

Accize

Curs

6

Modul E-learning VIII

(ME VIII)

Inspecţie fiscală

Curs

4

Modul E-learning IX

(ME IX)

Sediul stabil/Sediul permanent

Curs

5

Modul E-learning  X

(ME X)

Vămuirea mărfurilor

Curs

4

Modul E-learning XI

(ME XI)

Impozitul cu reţinere la sursă

Curs

5

Modul E-learning XII

(ME XII)

Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale

Executarea creanţelor bugetare

Curs

6

Modul E-learning XIII

(ME XIII)

Impozite şi taxe locale

Curs

5

Modul E-learning XIV

(ME XIV)

Impozitul pe profit

Curs

6

Modul E-learning XV

(ME XV)

Expertiza fiscală – responsabilitatea consultanţilor fiscali

Curs

4

 

 

*) În cursul anului se vor mai adăuga 5 teme

 


ANEXA Nr.2  la program

 

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem de seminare în sălile de curs*) aferent anului 2012  

Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. ore

Modul I

(MI)

Impozitul pe profit

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul II

(MII)

Impozit pe venit

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul III

(MIII)

Contribuţii sociale

Seminar
(aspecte practice)

2

Modul IV

(MIV)

Drept fiscal
Expertize fiscale

Seminar
(aspecte practice)

4

Modul V

(MV)

Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale
Executarea creanţelor bugetare

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul VI

(MVI)

Procedură fiscală

Seminar
(aspecte practice)

4

Modul VII

(MVII)

Inspecţie fiscală

Seminar
(aspecte practice)

2

Modul VIII (MVIII)

Accize şi alte taxe speciale

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul IX

(MIX)

Reglementări contabile

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul X

(MX)

Metode alternative de soluţionare a conflictelor: medierea şi arbitrajul

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul XI

(MXI)

Taxe vamale

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul XII

(MXII)

Preţuri de transfer

Seminar
(aspecte practice)

3

Modul XIII
(MXIII)

Prevenirea şi combaterea spălării banilor

Seminar
(aspecte practice)

2

Modul XIV

(MXIV)

Taxa pe valoarea adăugată

Seminar
(aspecte practice)

4

Modul XV

(M XV)

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Seminar
(aspecte practice)

3

                                                                                   

* )Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă pe anul 2012 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.

 

 

 

 

                         ANEXA Nr. 3 la program

 

 

 

CALENDARUL

acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali

pe  anul 2012- seminare în săli de curs

 

Centrul de pregătire

Module de pregătire profesională

Perioada de desfăşurare

Bucureşti

MI, MII, MIII, MIV, MV

30 martie -1 aprilie

14 - 16  septembrie

MVI, MVII, MVIII, MIX, MX

  8 - 10 iunie

  5 - 7 octombrie

MXI, MXII, MXIII, MXIV, MXV

  4 - 6 mai

  2 - 4 noiembrie

Braşov

MI, MII, MIII, MIV, MV

  4 - 6 mai

Cluj-Napoca

MI, MII, MIII, MIV, MV

18 - 20 mai

MXI, MXII, MXIII, MXIV, MXV

28 - 30 septembrie

Constanţa

MVI, MVII, MVIII, MIX, MX

15 - 17 iunie

MXI, MXII, MXIII, MXIV, MXV

  7 - 9 septembrie

Craiova

MXI, MXII, MXIII, MXIV, MXV

11 - 13 mai

Iaşi

MVI, MVII, MVIII, MIX, MX

18 - 20 mai

MI, MII, MIII, MIV, MV

  5 - 7 octombrie

Timişoara

MXI, MXII, MXIII, MXIV, MXV

  8 - 10 iunie

MVI, MVII, MVIII, MIX, MX

19 - 21 octombrie

 

 

Essential SSL