RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr.9/2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, publicată în M.O. nr. 223/2012

            În baza prevederilor art. 29, art.44 alin.(1) şi art.48 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012,

 

            Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 28 martie 2012, hotărăște:

 

    Art. 1. -  Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  

    Art. 2. -  Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    Art. 3. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                     

 

 

                                           Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

                                                                  Daniel Chițoiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    București, 28 martie 2012

    Nr. 9

 

 

ANEXĂ

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENT

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor

pentru Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali,

Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel

 

 

CAPITOLUL I

 Dispoziţii generale

 

            Art.1. - (1) Prezentul regulament cuprinde dispoziţii privind prezentarea, depunerea şi verificarea candidaturilor, analizarea contestaţiilor, procesul electoral şi stabilirea rezultatelor alegerilor.

            (2) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Cameră, organizează alegeri pentru membrii Consiliului superior al Camerei, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel conform Regulamentului de organizare si funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012 şi prezentului regulament.

            (3) Consiliul superior al Camerei este format din consultanţi fiscali cu bună reputaţie profesională, care si-au îndeplinit obligaţiile stabilite prin reglementările Camerei şi au participat anual la Programul de formare profesională continuă. Consiliul superior al Camerei este format din 15 membri.

            (4) Comisia de auditori statutari este formată din 3 persoane alese dintre membrii Camerei,  care au si calitatea de auditor şi nu deţin o funcţie  în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizaţii profesionale. Pentru Comisia de auditori statutari se aleg şi 2 membri supleanţi. 

            (5) Comisia de apel este formată din 5 membri: 3 consultanţi fiscali, membri ai Camerei, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei şi 2 reprezentanţi nominalizaţi de  Ministerul Finanţelor Publice, din care un reprezentat  cu pregătire juridică.Pentru Comisia de apel se aleg  şi 2 membri supleanţi.    

 

Art.2. - (1) Orice membru al Camerei persoană fizică poate fi ales în Consiliul superior al Camerei sau în Comisia de auditori statutari, respectiv în Comisia de apel, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

            a) are capacitate deplină de exerciţiu la data depunerii candidaturii sale;

            b) nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani de Cameră;

            c) nu deţine o funcţie într-o altă organizaţie profesională;

             d) şi-a achitat toate obligaţiile faţă de Cameră, inclusiv pentru societăţile comerciale de consultanţă  fiscală unde are calitatea deasociat/acţionar şi administrator, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia, şi a participat la programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;

            e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în prezentul regulament;

            f) are şi calitatea de auditor, în cazul membrilor Comisiei de auditori statutari.

            (2) Consiliul superior al Camerei poate cere candidaţilor să dea o declaraţie privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin (1).

            (3) Consiliul superior al Camerei respinge candidatura oricărei persoane care refuză să dea declaraţia prevăzută la alin. (2) sau care face o declaraţie falsă ori incompletă.

 

            Art.3.   -  Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:

            a) membrii Consiliului superior al Camerei;

            b) personalul executiv al Camerei;

            c) asociaţii, angajaţii, soţii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).

 

 

 

CAPITOLUL II

Procedura de depunere a candidaturii

 

            Art.4. - (1) Consultantul fiscal care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 va depune la sediul Camerei din Str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, municipiul Bucureşti, cererea de candidatură, completată după modelul prevăzut în anexa nr.1, însoţită de copia actului de identitate şi copia carnetului de consultant fiscal, vizat la zi.

            (2) Consultantul fiscal poatedepunecandidaturanumaipentruunadintrefuncţiileeligibile, respectiv : Consiliul superior al Camerei sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel, după caz.

            (3) Candidaturile se depun respectându-se calendarul detaliat în „Anunţul privind depunerea candidaturilor” care va fi postat pe site-ul Camerei. Candidaturile primite după expirarea termenului de depunere nu vor fi luate în considerare.

             (4) Comisia de validare a candidaturilor, numită potrivit cap. III, va întocmi un proces-verbal în care se va menţiona nominal fiecare candidatură, cu precizarea dacă aceasta a fost depusă în condiţiile prezentului regulament.

            (5) Candidaturile valabil depuse vor fi păstrate la arhiva Camerei o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

            Art. 5. - Cererea de candidatură va fi însoţită şi de un curriculum vitae, în format european, în care se face o scurtă descriere a propriei activităţi referitoare la:

 

-        acţiuni întreprinse pentru sprijinirea profesiei: organizarea sau participarea la evenimente unde a fost promovată activitatea de consultanţă fiscală,  articole publicate pe teme de fiscalitate,  susţinerea de cursuri pe teme de fiscalitate în calitate de lector, promovarea în media sau în mediul de afaceri a activităţii de consultanţă fiscală, etc.;

-        studiile, titlurile ştiinţifice, lucrările ştiinţifice elaborate, cărţi publicate în domeniu, alte tipuri de lucrări de specialitate, etc.

 

 

 

CAPITOLUL III

Comisia de validare a candidaturilor

 

            Art.6. - (1) Comisia de validare a candidaturilor este compusă din 5 persoane, după cum urmează:

            - secretarul general, care este desemnat preşedintele comisiei de validare a candidaturilor;

            - directorul Direcţiei de servicii pentru membri;

            - directorul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională;

            - consilierul juridic;

            - un reprezentant nominalizat de Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Comisia de validare a candidaturilor are următoarele atribuţii:

            - verifică existenţa documentelor specificate la art.4 alin.(1) şi la art.5 ;

- verifică respectarea termenului-limită de depunere a candidaturilor;

- verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2.

            (3)Comisia de validare a candidaturilor va întocmi o listă cu candidaturile admise, care va fi afişată pe site-ul Camerei, inclusiv curriculum vitae al fiecărui candidat, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data termenului-limită de depunere a candidaturilor.

            (4) Eventualele contestaţii referitoare la lista candidaturilor se vor depune în termen de 48 de ore (2 zile) de la afişarea listei.

            (5) Contestaţiile vor fi soluţionate, în termen de 2 (două ) zile, de către o comisie formată din trei membri: un membru al Comisiei de Apel, un membru al Consiliului superior al Camerei care nu şi-a  depus candidatura şi un reprezentant nominalizat de Ministerul Finanţelor Publice.

 

                           Art.7. - (1) După soluţionarea contestaţiilor rezultatele se afişează pe site-ul Camerei.

                           (2) Lista candidaturilor elaborată după soluţionarea contestaţiilor rămâne definitivă.

            (3) Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale vor fi anunţate în Conferinţă de către preşedintele de şedinţă.

 

            Art.8. - Candidaturile validate vor fi înscrise pe buletinul de vot în formă aprobată de Consiliul superior al Camerei, în ordinea alfabetică. Buletinele de vot se tipăresc prin grija Camerei, pe suport de hârtie.          

 

 

CAPITOLUL IV

Alegătorii

 

 

            Art.9. - (1) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanţii fiscali, care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia, dar nu mai târziu de   data de 31 martie a anului în care se organizează alegeri, şi care au participat la programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor, conform normelor Camerei.

            (2) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri cu drept de vot, în baza unei procuri speciale, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului, conform modelului prevăzut în anexa nr 2.

(3) Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinţei, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă.

(4) Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleşi şi cei care şi-au depus candidaturile nu pot reprezenta alţi membri.

 

 

            Art.10. - Cu 15 zile înainte de data Conferinţei se va publica pe site-ul Camerei lista alegătorilor, care va cuprinde persoanele care au drept de vot statutar, care se pot prezenta la Conferinţa ordinară şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 alin.(1).

 

 

 

CAPITOLUL V

Procedura alegerilor

           

 

            Art. 11.- La propunerea consultanţilor fiscali prezenţi în plenul Conferinţei ordinare se alege comisia de numărare a voturilor, formată din 15 membri. Aceasta îşi  va alege dintre membrii săi un preşedinte.

           

            Art.12. - Comisia  de numărare a voturilor  are următoarele atribuţii:

           

             a) primirea şi distribuirea buletinelor de vot către consultanţii fiscali cu drept de vot;

             b) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule;

             c) stabilirea candidaţilor care au fost aleşi prin întocmirea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute;

            d) elaborarea unui raport scris către Conferinţă cu privire la desfăşurarea alegerilor;

            e) întocmirea   unui proces-verbal  cu privire la rezultatele votului, care se prezintă

                plenului Conferinţei;

            f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu cea a mandatului Consiliului superior al Camerei;

             g) alte atribuţii stabilite de Conferinţă.

           

            Art.13. - (1) Alegătorii prezenţi la Conferinţă vor primi un singur buletin de vot.

(2) Alegătorii care sunt împuterniciţi de către alţi membri ai Camerei cu drept de vot prin procură vor primi câte un buletin de vot corespunzător fiecărei procuri.

 

            Art. 14. - Votul „pentru” se realizează prin bifarea căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului dorit,  fără să se depăşească numărul locurilor eligibile. Votul „contra” se exprimă prin lăsarea intactă a căsuţei din dreptul numelui şi prenumelui candidatului.

 

            Art.15. - Buletinele care vor cuprinde un număr mai mare de voturi decât numărul de locuri din care este format/formată Consiliul superior al Camerei, respectiv 15, Comisia de auditori statutari, respectiv 5 şi Comisia de apel respectiv 5, vor fi anulate.

 

            Art. 16. - (1) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.

(2) Dintre cei 5 candidaţi declaraţi aleşi în ordine descrescătoare pentru Comisia de auditori statutari, primii 3 candidaţi sunt declaraţi membri titulari, iar ceilalţi 2 candidaţi membri supleanţi.

(3) Dintre cei 5 candidaţi declaraţi aleşi în ordine descrescătoare pentru Comisia de apel, primii 3 candidaţi sunt declaraţi membri titulari, iar ceilalţi 2 candidaţi membri supleanţi.

            (4) În caz de egalitate la ultima poziţie validă, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.

(5) Rezultatul votului se anunţă în plenul Conferinţei, de către preşedintele comisiei de numărare a voturilor şi se afişează pe site-ul Camerei.

 

Art. 17. - Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012.        

 

Art.18. - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament


 

 

ANEXA Nr.1

la regulament

 

CERERE DE CANDIDATURĂ

 

 

            Subsemnatul/Subsemnata ........................................................................................, CNP ................................................, legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria .... nr. ................., emis/emisă la data de ..................... de ............................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ......................................................., str. ........................................................................ nr......., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............................, tel………………..……., fax……………………, e-mail……………..……….….. având calitatea de consultant fiscal, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, nr.carnet………../an………… îmi depun candidatura pentru a fi ales membru în[1]: ...............................................................................

            Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi2:

 

am capacitate deplină de exerciţiu;

nu am fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani de Camera Consultanţilor Fiscali;

nu deţin nicio funcţie într-o altă organizaţie profesională;

am achitat obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali;

am participat la programul de formare profesională continuă  în anul anterior organizării alegerilor;

am şi calitatea de auditor3.

 

În susţinerea cererii mele depun alăturat următoarele:

- BI/CI/paşaport seria ...... nr. ...................., emis/emisă la data de ............... de ............., în copie;

- copia carnetului de consultant fiscal, vizat la zi,

- curriculum vitae.

 

 

  Data .....................                                                                                         Semnătura .................

 

Domnului Preşedinte al Comisiei de validare a candidaturilor

din cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali


 

 


1               Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali sau Comisia de auditori statutari ori Comisia de apel,    după caz                   

2               Se bifează căsuţa corespunzătoare

3               Numai pentru candidaţii la Comisia de auditori statutari

 

 ANEXA NR.2

la regulament

 

 

 

PROCURĂ SPECIALĂ

 

 

            Subsemnatul/Subsemnata………………………………......................................., cetăţean român, domiciliat/domiciliată în …………………………., str…………………………….………. , nr. ........., bl. ......., sc. ........, etaj ...., ap. ....., sector ........., legitimat cu C.I. seria ............ nr. ......................., eliberată de ....................... la data de .................., născut/născută la data de ........................., în .................................., având C.N.P. ……………........................., în calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultanţilor Fiscali din România,  nr. carnet…………../an……….împuternicesc prin prezenta pe …..........................................................., cetăţean român, domiciliat în …………....................., str. ....................................... nr. ........., bl. ......., sc. ........, etaj ...., ap. ....., sector ........., legitimat cu C.I. seria ..... nr. ............., eliberată de ............... la data de ..............., născut la data de ................... în ………………..................., având C.N.P. ............................................, în calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultanţilor Fiscali din România,  nr. carnet…………../an………. să mă reprezinte la Conferinţa naţională a Camerei Consultanţilor Fiscali din România care va avea loc în data de 29  aprilie 2012.

            În virtutea prezentului mandat, ......................................... este împuternicit/împuternicită să participe la lucrările Conferinţei naţionale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România şi să voteze în numele meu şi pentru mine cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi a conferinţei  din data de 29 aprilie 2012, inclusiv alegerea membrilor Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, Comisiei de auditori statutari şi Comisiei de apel.

Essential SSL