RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotararea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali , publicata in MO nr. 894/2012

 

În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 15, 17 și 36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,      

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 noiembrie 2012, hotărăşte:

Art. 1. -  Se aprobă “Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Secretarul general, secretarul general adjunct şi direcţiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. -  Prezenta hotărâre  se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

Pentru  PREŞEDINTELE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

Toni Teau

 

PRIM-VICEPREŞEDINTE

 

 

 

Bucureşti, 20.11.2012

 

Nr.15

 

ANEXĂ

 

 

 

 

Norme procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, denumite în continuare „Norme procedurale”, sunt emise în vederea aplicării unitare a dispozițiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2000 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare „Ordonanță”, și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, denumit în continuare „Regulament”.

 

 

CAPITOLUL II

Consultanți fiscali activi și consultanţi fiscali inactivi

 

Art. 2.

(1) Sunt consultanți fiscali activi persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea „persoane active”.

(2) Persoana fizică înscrisă în Registrul consultanților fiscali, ca membru activ poate, la cerere, să fie înregistrată ca și consultant inactiv, concomitent cu înregistrarea în stare de inactivitate a societății de consultanță fiscală la care are calitatea de administrator, cu excepția cazului în care își continuă activitatea ca și consultant fiscal persoană fizică. În situația în care persoana fizică înscrisă în Registrul consultanților fiscali care solicită înregistrarea ca și consultant inactiv deține și calitatea de unic administrator al unei societăți de consultanță fiscală, aceasta este obligată să solicite și înregistrarea în stare de inactivitate a societății de consultanță fiscală la care are calitatea de administrator.  Obligația înregistrării în stare de inactivitate a unei societăți de consultanță fiscală concomitent cu solicitarea înregistrării ca și consultant inactiv nu intervine în situația în care persoana fizică în cauză deține orice altă poziție în cadrul societății comerciale de consultanță fiscală.

(3)  Sunt consultanți fiscali inactivi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament.     

 (4)   Consultanții fiscali care trec de la o stare la alta sunt obligați să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat mai mult de 6 luni în anul respectiv.

 

Art. 3.- Persoanele care declară situația de inactivitate depun o cerere la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de documentul doveditor ori o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte motivul pentru care declară situația de inactivitate.

 

 

CAPITOLUL III

Suspendarea activității

 

Art. 4.- Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, persoane fizice consultanți fiscali activi, pot solicita suspendarea activității în condițiile prevăzute de art. 15 din Regulament, prin depunerea unei cereri.

Art. 5.

(1) Cererea de suspendare se depune la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de documente justificative și de o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte că nu au contracte în derulare și că nu sunt desemnați experți judiciari de către instanțele judecătorești. La data depunerii cererii consultantul fiscal care solicită suspendarea activității, în condițiile prevăzute de art. 15 din Regulament, trebuie să aibă achitate la zi toate obligațiile prevăzute de Ordonanță și/sau Regulament. 

(2) Temeinicia cererii se apreciază în funcţie de documentele justificative doveditoare de către  Consiliul superior al Camerei.

Art. 6.- În nicio situație consultanții fiscali inactivi nu pot solicita suspendarea activității.

Art. 7.- Cererea prevăzută la art. 4 se soluționează în prima ședință a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, suspendarea activității  consultanţilor fiscali se acordă de la data înregistrării acesteia. 

Art. 8.-  Pe perioada suspendării activității consultanții fiscali nu datorează cotizația de membru.

Art. 9.(1)  În cazul în care pe perioada suspendării activității, potrivit art. 15 din Regulament, intervine oricare dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament, suspendarea acordată potrivit art. 15 din Regulament încetează de drept, fără nici o altă formalitate, consultantul fiscal fiind declarat inactiv. După încetarea motivului care a determinat declararea ca inactiv, consultantul fiscal poate depune o nouă cerere pentru  suspendarea activității potrivit art. 15 din Regulament, dispozițiile art. 5 aplicându-se corespunzător. 

 (2) Suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, nu poate fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii și nu se acordă consultanților fiscali persoane fizice, care înregistrează obligații restante față de Cameră. Suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, nu se acordă consultanților fiscali persoane fizice, care au calitatea de asociat/administrator în societăți de consultanță fiscală care au obligații restante față de Cameră.

Art. 10.- (1)  Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea, consultanţii fiscali pot să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ, ori prelungirea perioadei de suspendare, fără a depăși perioada maximă de 3 ani prevăzută de art. 15 din Regulament. În cazul în care se solicită prelungirea perioadei de suspendare, prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.

(2)  În cazul în care la expirarea termenului pentru care a fost aprobată suspendarea, potrivit art. 15 din Regulament, consultantul fiscal nu solicită prelungirea perioadei de suspendare a activității, acesta revine la statutul de membru activ fără nicio altă formalitate.         

 (3)  La data revenirii la statutul de membru activ, consultanții fiscali au obligația de a plăti taxa de înscriere și cotizația aferentă anului în curs. În cazul în care consultanții nu achită taxa de înscriere sau cotizația, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare. 

Art. 11.- Cererile pentru suspendarea activității, potrivit art. 15 din Regulament, depuse la Cameră sau la poștă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului, vor fi soluționate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, Direcția de servicii pentru membri va înainta către Consiliul superior al Camerei documentația necesară, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. 

Art. 12.- (1) Persoanele juridice care nu desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani, potrivit legii, depun cerere pentru a fi declarate inactive, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Regulament, împreună cu documentele justificative eliberate de registrul comerțului și organele fiscale competente, la Direcția de servicii pentru membri. Direcția de servicii pentru membri va înregistra la secţiunea "persoane inactive" din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală consultanţii fiscali respectivi după achitarea tuturor obligațiilor către Cameră și le va notifica cu privire la aceasta.   

(2) Pe perioada în care sunt declarate inactive pentru motivul prevăzut la alin. (1), societățile de consultanță fiscală nu datorează cotizația.

(3) Revenirea la statutul de membru activ se face după plata taxei de înscriere și a cotizației aferente anului în curs. În cazul în care, la expirarea perioadei pentru care societatea a declarat că nu desfășoară activitate, aceasta nu a solicitat revenirea la statutul de membru activ și/sau nu a achitat taxa de înscriere sau cotizația, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

 

CAPITOLUL IV

 Incompatibilitate

 

Art. 13.- În cazul consultanților fiscali care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, Direcţia de servicii pentru membri va înregistra la secţiunea "persoane inactive" din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală consultanţii fiscali respectivi și îi va notifica cu privire la aceasta.

Art. 14.- Când sunt indicii că neîndeplinirea condiţiilor de obţinere a vizei anuale prevăzută de art. 4 alin. (2) din Regulament poate constitui abatere disciplinară, Direcţia de servicii pentru membri va sesiza Direcţia de conduită şi disciplină profesională, pentru eventuala  constatare a abaterii disciplinare.

Art. 15.- În perioada în care consultanții fiscali nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin (2)  din Regulament, consultanții fiscali plătesc cotizația fixă pentru consultanți inactivi și efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membri inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 16.- În termen de 30 de zile de la încetarea stării de incompatibilitate, consultanţii fiscali inactivi, ca urmare a faptului că au desfăşurat o activitate incompatibilă conform prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Regulament, sunt obligați să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ și să prezinte actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.

Art. 17.- În situația în care Camera ia cunoștință în orice mod despre încetarea stării de incompatibilitate, iar consultantul fiscal inactiv nu a respectat obligația prevăzută la art. 16, Direcția de servicii pentru membri va notifica respectivul consultant fiscal cu privire la obligația membrilor Camerei de a comunica producerea unor evenimente semnificative în activitatea lor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Regulament. Dacă după 30 de zile de la comunicarea notificării consultantul fiscal nu solicită revenirea la statutul de membru activ ori renunţarea la calitatea de membru al Camerei, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

 

 

CAPITOLUL V

 Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanţilor fiscali şi ai societăţilor comerciale de consultanţă fiscală

 

Art. 18.- Deciziile prin care au fost respinse cererile pentru înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Regulament, formulate de persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, de persoanele provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori de societăţile comerciale de consultanţă fiscală înfiinţate conform Ordonanţei, pot fi contestate potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 19.- (1) Plângerea prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se soluționează în termenul legal de către Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei, pe baza referatului cu propuneri de soluţionare al Direcţiei de servicii pentru membri, avizat de secretarul general al Camerei.

(2) În cazul unor opinii divergente, directorul Direcţiei de servicii pentru membri și secretarul general vor prezenta propunerile lor motivate în ședința Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.

(3) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se ia în condiţiile prevăzute de art. 37 alin. (3) din Regulament.

(4) Opiniile separate ale membrilor Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(5) Decizia prin care este soluționată plângerea prealabilă este semnată de către președinte sau înlocuitorul legal al acestuia și se comunică autorului plângerii, prin scrisoare cu confirmare de primire, de către Direcţia de servicii pentru membri.

 

 

 

CAPITOLUL VI

 Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei

 

 

Art. 20.- În cazul în care membrii Camerei, persoane fizice sau juridice, nu îndeplinesc ori îndeplinesc defectuos obligațiile prevăzute de art. 10 din Regulament, iar Camera ia cunoștință, în orice mod, despre acest aspect sau despre producerea unor evenimente dintre cele prevăzute de art. 10 din Regulament, Direcţia de conduită şi disciplină profesională procedează la constatarea eventualei abateri disciplinare.

 

 

CAPITOLUL VII

 Renunțarea la calitatea de membru al Camerei

 

Art. 21.- (1) Consultanții fiscali persoane fizice și juridice care intenționează să renunțe la calitatea de membru al Camerei, potrivit prevederilor art. 11 din Regulament, transmit o notificare în acest sens Direcției de servicii pentru membri. Înainte de a transmite notificarea, membrii Camerei trebuie să achite la zi cotizațiile și orice alte obligații.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1), împreună cu referatele întocmite potrivit competențelor fiecăreia de către Direcţia de monitorizare și control, Direcția de disciplină și conduită profesională și Direcția de servicii pentru membri, se înaintează Consiliului superior al Camerei.

(3) Consiliul superior al Camerei va lua act de renunțarea la calitatea de membru al Camerei sau va hotărî amânarea încetării calității de membru, după caz.        

Art. 22.- Hotărârea Consiliului superior al Camerei de amânare a încetării calității de membru poate fi contestata potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispozițiile cap. V se aplică în mod corespunzător.

Art. 23.- În toate situațiile renunțarea la calitatea de membru al Camerei produce efecte numai pentru viitor, renunțarea la calitatea de membru al Camerei neputând fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii.         

Art. 24.- Notificările privind renunțarea la calitatea de membru depuse la Cameră sau la poștă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului sunt soluționate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, direcțiile menționate la art. 21 alin. (2) înaintează documentația necesară Consiliului superior al Camerei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

 

CAPITOLUL VIII

 Retragerea calității de membru al Camerei

 

Art. 25.- Retragerea calității de membru al Camerei potrivit prevederilor art. 12 din Regulament se face și cu respectarea prezentelor norme procedurale.

Art. 26.- În cazul retragerii calității de membru ca urmare a neachitării cotizaţiilor şi taxelor datorate, Direcția de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei un referat cu propunerea de retragere a calității de membru, însoțit de situația la zi a plății obligațiilor și documentele care atestă că întârzierea depăşeşte 12 luni, iar consultantului fiscal fiindu-i notificate aceste situaţii.

Art. 27.- În cazul retragerii calității de membru ca urmare a dizolvării societății comerciale,  referatul Direcției de servicii pentru membri va fi însoțit de certificatele privind radierea emise de registrul comerțului și Agenția Națională de Administrare Fiscală. De la data dizolvării și până la data lichidării societății comerciale Direcția de servicii pentru membri urmărește recuperarea tuturor obligațiilor restante către Cameră ale societății dizolvate, în condițiile legii. 

Art. 28.- (1) În cazul retragerii calității de membru ca urmare a faptului că după data de înregistrare la Cameră se constată că societățile comerciale de consultanţă fiscală nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, potrivit Ordonanţei şi Regulamentului, Consiliul superior al Camerei este sesizat de către Direcția de disciplină și conduită profesională.

(2) Oricare direcție care în orice mod ia cunoștință despre faptul că societățile comerciale de consultanţă fiscală nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, potrivit Ordonanţei şi Regulamentului, are obligația să sesizeze de îndată Direcția de disciplină și conduită profesională cu privire la această situație.

Art. 29.- În toate cazurile de retragere a calității de membru, Biroul permanent al Consiliului superior, pe baza propunerilor Direcției de servicii pentru membri, va analiza căile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice și juridice cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, oportunitatea declanșării acțiunilor și va mandata corespunzător persoanele care să reprezinte Camera în toate acțiunile judiciare și extrajudiciare pentru recuperarea debitelor. Biroul permanent al Consiliului superior poate angaja avocați ori societăți specializate în recuperarea debitelor.      

Art. 30.- Hotărârea de retragere a calității de membru al Camerei poate fi contestata potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispozițiile cap. V se aplică în mod corespunzător.

 

 

 

CAPITOLUL IX

 Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei

Art. 31.- (1) De la data intrării în vigoare a prezentelor norme, depunerea carnetului profesional,  respectiv a autorizaţiei, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Regulament, se va realiza la Direcția de servicii pentru membri.

(2) Publicarea pe site-ul Camerei a retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în cauză şi interdicţia acestora de a practica profesia şi de a utiliza titlurile respective, precum și înştiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Consiliului Concurenţei potrivit prevederilor  art. 12 alin.(4) din Regulament, se vor realiza, de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, de către Direcția de servicii pentru membri.

 

CAPITOLUL X

 Trecerea la statutul de membru inactiv

 

Art. 32.- (1) Pot solicita trecerea la statutul de membru inactiv în condiţiile art. 66 din Regulament consultanţii fiscali care nu vor desfăşura activitate de consultanţă fiscală pe o perioadă de minimum un an. În acest scop, consultanţii fiscali depun o cerere la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 66 din Regulament, precum şi că nu au contracte în derulare și nu sunt desemnați experți judiciari de către instanțele judecătorești.

(2) La data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), consultanţii fiscali care solicită trecerea la statutul de membru inactiv trebuie să aibă achitate la zi toate obligațiile prevăzute de Ordonanță și/sau Regulament. După depunerea cererii consultanții fiscali nu vor mai desfășura activitate.

Art. 33.- (1) După ce constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 32, Direcția de servicii pentru membri înaintează cererea, împreună cu documentația aferentă, Consiliului superior al Camerei. Cererea se soluționează în prima ședință a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, se procedează la înscrierea persoanei în cauză în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea „persoane inactive” de la data înregistrării cererii. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.

(2) În perioada în care consultanții fiscali sunt înregistrați în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea „persoane inactive” plătesc cotizația fixă pentru consultanți inactivi și efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 34.- Revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, după plata cotizației aferente anului în curs, şi se depune la Direcția de servicii pentru membri. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.

 

 

 

CAPITOLUL XI

 Comunicarea actelor către membrii Camerei

 

Art. 35.- (1) Comunicarea oricărui înscris către membrii Camerei se face prin orice salariat al acesteia ori prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, membrii Camerei cărora li se comunică actul  în cauză având obligația să confirme primirea acestuia.

(2) În cazul în care comunicarea actelor nu s-a putut realiza prin niciuna dintre modalitățile prevăzute la alin. (1), comunicarea se poate face şi prin fax, e-mail sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

(3) Dacă după ce s-a încercat comunicarea prin modalitățile prevăzute la alin. (1) sau (2) nu a fost posibilă comunicarea înscrisului, se poate proceda la comunicarea prin publicitate. Comunicarea prin publicitate constă în afișarea, concomitent, la sediul Camerei și pe pagina de internet a acesteia, a înscrisului în cauză. În cazul în care înscrisul nu poate fi afișat din orice motiv, se va publica un anunţ în care se menţionează că a fost emis actul pe numele membrului Camerei. În toate cazurile, actul se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării sale sau a anunţului.

Essential SSL