RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

 

Hotărârea nr. 8/2015 privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activității de consultanță fiscală, publicată în MO nr. 818/2015

În temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

având în vedere necesitatea reglementării cazurilor de incompatibilitate ale consultanților fiscali și ale societăților de consultanță fiscală în efectuarea activității specifice profesiei, așa cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 27 octombrie 2015, hotărăște:

 

ARTICOLUL 1

Incompatibilități generale

(1) Consultanții fiscali persoane fizice sau societățile de consultanță fiscală sunt în situație de incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanță fiscală, așa cum este prevăzută de art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, atunci când există orice fel de interes material, direct sau indirect, cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate, respectiv:

a) se află într-o relație angajat-angajator cu beneficiarul prestației;

b) există o reprezentare a consultantului fiscal în organele de conducere, executive sau neexecutive, ale societății beneficiare;

c) dețin acțiuni sau părți sociale, în nume propriu sau prin societate, la societatea beneficiară;

d) consultantul fiscal este rudă sau afin până la gradul doi inclusiv cu administratorul sau acționarul care deține direct sau indirect controlul la societatea beneficiară;

e) beneficiarul prestației este acționar semnificativ la societatea de consultanță fiscală.

(2) Consultanții fiscali persoane fizice sau societățile de consultanță fiscală sunt în situație de incompatibilitate să efectueze activitatea de consultanță fiscală, așa cum este prevăzută de art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, atunci când se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de altă lege specială.

(3) În înțelesul alin. (1), prin beneficiar se înțelege orice persoană fizică sau juridică ce are calitatea de beneficiar final al activității de consultanță fiscală, în baza unui contract încheiat cu societatea de consultanță fiscală/consultantul fiscal persoană fizică. Nu sunt incluse în această categorie societățile de consultanță fiscală beneficiare ale serviciilor prestate de către consultanți fiscali persoane fizice colaboratori și/sau subcontractori, asociați, administratori, în cazul în care aceste societăți nu sunt beneficiarii finali ai activității de consultanță fiscală.

 

ARTICOLUL 2

Incompatibilități speciale

(1) Consultanții fiscali persoane fizice si societățile de consultanță fiscală se află în situație de incompatibilitate să efectueze expertize judiciare în calitate de experți desemnați sau expertize extrajudiciare solicitate de autorități publice, atunci când au prestat orice altă activitate prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la perioada de timp comună parțial sau în totalitate cu perioada pentru care se dorește expertiza, pentru aceeași persoană fizică sau juridică.

(2) Consultanții fiscali persoane fizice care au și calitatea de experți contabili sau auditori financiari sunt incompatibili să presteze activitățile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) și g) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și să realizeze expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea autorităților publice, dacă:

a) în calitate de experți contabili, au întocmit documente contabile și financiare, au efectuat expertiza contabilă sau au întocmit și și-au asumat situații financiare pentru perioada de timp comună parțial sau în totalitate cu perioada pentru care se dorește certificarea declarațiilor fiscale sau efectuarea expertizei judiciare în calitate de expert desemnat, ori a expertizei extrajudiciare atunci când este solicitată de autorități publice, pentru aceeași persoană fizică sau juridică;

b) în calitate de auditori financiari, au efectuat audit financiar pentru perioada de timp comună parțial sau în totalitate cu perioada pentru care se dorește certificarea declarațiilor fiscale sau efectuarea expertizei judiciare în calitate de expert desemnat, ori a expertizei extrajudiciare atunci când este solicitată de autorități publice, pentru aceeași persoană fizică sau juridică.

(3) Societățile de consultanță fiscală sunt în situație de incompatibilitate să presteze activitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și să realizeze expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea autorităților publice, dacă:

a) sunt într-o relație contractuală pentru realizarea auditului financiar, întocmirea documentelor contabile și financiare, efectuarea unei expertize contabile sau întocmirea situațiilor financiare cu persoana fizică sau juridică pentru care se dorește certificarea declarațiilor fiscale;

b) sunt într-o relație contractuală pentru realizarea auditului financiar, întocmirea documentelor contabile și financiare, efectuarea unei expertize contabile sau întocmirea situațiilor financiare cu persoana fizică sau juridică supusă unei expertize extrajudiciare la solicitarea unei autorități publice.

 

ARTICOLUL 3

Abținerea

(1) Consultanții fiscali persoane fizice și societățile de consultanță fiscală au obligația să se abțină de la efectuarea unei lucrări atunci când constată înainte de încheierea contractului că se află într-o situație de incompatibilitate. În situația în care persoana obligată la aceasta a luat cunoștință de existența cazului de incompatibilitate după încheierea contractului de consultanță fiscală, este obligată să facă de îndată declarație de abținere, cu arătarea cazului de incompatibilitate și a temeiurilor de fapt care constituie motivul abținerii.

(2) Nerespectarea obligației de abținere prevăzută la art. 3 reprezintă abatere disciplinară și se sancționează cu suspendarea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali pe o perioadă de la 3 luni până la un an.

 

ARTICOLUL 4

Dispoziții finale

(1) Prezentele dispoziții sunt aplicate cu precădere atunci când intră în contradicție cu alte prevederi în vigoare la această dată, cu excepția prevederilor care fac referire la legi speciale.

(2) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

București, 27 octombrie 2015.

Nr. 8

Essential SSL