RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 10/2015 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016, publicată in MO nr. 1/2016

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d), e) și h), și ale art. 51 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum și planificarea și execuția bugetului pentru anul 2016,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 16 decembrie 2015, hotărăște:

 

Art. 1. - Pentru anul 2016 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data prezentei hotărâri:

- 500 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 210 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 300 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 420 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016:

- 1.500 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 1.210 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 800 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 2.420 lei - pentru persoanele juridice.

 

Art. 2. - Pentru anul 2016 cotizațiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2015, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,5%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,5%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,85%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,2%.

 

Art. 3. - (1) Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe si variabile este 15 martie 2016. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(2) Cotizația variabilă pentru consultanții fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obținerii de venituri aferente activității, ulterior înregistrării la Camera Consultanților Fiscali.

(3) Cotizația variabilă pentru societățile de consultanță fiscală se calculează începând de la momentul obținerii de venituri aferente activității, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanților Fiscali.

 

Art. 4. - (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care își îndeplinesc obligația de plată a cotizației fixe pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizația fixă după cum urmează:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2016:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

(2) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care își îndeplinesc obligația de plată a cotizației variabile pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizația variabilă după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

 

Art. 5. - Neplata cotizației fixe de către membrii Camerei Consultanților Fiscali până la data de 15 septembrie 2016 atrage aplicarea sancțiunii disciplinare avertisment și a unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe datorate, conform art. 1 pct. A.

 

Art. 6. - În situațiile în care, în cursul anului, membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali trec în categoria membrilor inactivi pe motiv de incompatibilitate prevăzută de o lege specială ori trec în categoria membrilor activi, cotizația anuală va fi calculată proporțional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

 

Art. 7. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declarația privind activitatea desfășurată în anul precedent de raportare, conform anexei.

(2) În cazul în care consultanții fiscali - persoane fizice active - nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală, vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei, în care vor specifica această situație, până la data de 15 februarie a anului în curs.

(3) Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.

 

Art. 8. - (1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală.

(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, sub formă de card de membru activ, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali, restante și curente, inclusiv plata cotizațiilor scadente datorate și depunerea declarației anuale prevăzută la art. 7.

(3)Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2016 - 15 martie 2017, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv.

(4) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultantul fiscal care nu a obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară.

 

Art. 9. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile, precum și a penalităților stabilite conform art. 5, se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr.13-19, et. 4, ap.9, sectorul 2.

(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5 și art. 6 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.

 

Art. 10. - Declarațiile prevăzute la art. 7 se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr.13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

 

Art. 11. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. c) și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali.

(2) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali înregistrați ca inactivi reprezintă infracțiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se pedepsește conform legii penale.

 

Art. 12. - Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 13. - Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art. 14. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 15. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

 

București, 16 decembrie 2015.

Nr. 10.

 

(click aici) pentru anexa.doc                             (click aici) pentru anexa.pdf

 

Essential SSL