EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârea nr. 4/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în M.O. nr. 647/2007

 

HOTĂRÂREA nr. 4/2007
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, publicată în M.O. nr. 647/2007

 În baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 iulie 2007, h o t ă r ă ş t e:

 Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 261 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007.

 

    Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 31 iulie 2007.

Nr. 4.

 

 

 

ANEXĂ 

 

    REGULAMENT
pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii
de consultant fiscal

din 31/07/2007

Versiune actualizata la data de 02/09/2011 pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal

___________
Text actualizat la data de 02.09.2011. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 11/2011 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 02/09/2011.

   
CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale
 

Art. 1. - Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează şi se desfăşoară în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007, denumită în continuare ordonanţă.

Art. 2. - (1) Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de către Camera Consultanţilor Fiscali.

(2) Prin ordin al preşedintelui Camerei Consultanţilor Fiscali, se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, denumit în continuare Colectiv.

(3) Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte componenţa comisiei de examinare, a comisiei de evaluare, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi atribuţiile acestora, denumite în continuare comisii de examen.

(4) La solicitarea Camerei Consultanţilor Fiscali, ministrul economiei şi finanţelor poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care să facă parte din comisiile de examen.

Art. 3. - (1) Componenţa comisiilor de examen se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii vor fi formate atât din consultanţi fiscali membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali, cât şi din specialişti în domeniul disciplinelor de examen.

(2) Responsabilii de săli şi membrii personalului de supraveghere şi corectare la examen pot fi contractaţi şi din mediul universitar.

Art. 4. - Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali stabileşte prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, data de susţinere şi locul desfăşurării examenului, precum şi locul de depunere a dosarelor de înscriere şi perioada în care se depun.  

CAPITOLUL II
  Organizarea şi desfăşurarea examenului
 

Art. 5. - (1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, conform prevederilor art. 4 din ordonanţă, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una dintre următoarele activităţi:

- elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

- servicii de administrare a legislaţiei fiscale;

- elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

- activitatea financiar-contabilă;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

(2) Dosarul de înscriere se depune sau se transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, la Camera Consultanţilor Fiscali şi va conţine documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d) din ordonanţă, astfel:

a) cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1;

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;

f) certificatul de cazier judiciar;

g) certificatul de cazier fiscal;

h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;

i) trei fotografii 2/3 cm.

Art. 6. - (1) Colectivul verifică dosarele depuse şi respinge dosarele candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.

(2) Pentru dosarele aprobate ale candidaţilor înscrişi la examen se editează legitimaţia de examen prevăzută în anexa nr. 2, care se aplică pe mese în sălile de examen.

Art. 7. - (1) În dosarul de înscriere candidatul va depune în original documentul de plată a taxei de înscriere la examen.

(2) Nivelul taxei se stabileşte anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 8. - Intrarea în sălile de examen se face în baza actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea.

Art. 9. - Colectivul afişează la locul de desfăşurare a examenului şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali, cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, indicându-se data şi ora începerii probei şi repartizarea pe săli a candidaţilor.

Art. 10. - (1) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi de a sesiza imediat Colectivul cu privire la eventualele neconcordanţe între înregistrările din liste şi datele din documentele depuse la înscriere.

(2) Orice modificare a listelor afişate se face cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea examenului.

Art. 11. - (1) Preşedintele comisiei de examinare, cu 3 ore înainte de începerea examenului, numeşte responsabilii de sală şi repartizează membrii personalului de supraveghere şi corectare pe săli, proporţional cu numărul candidaţilor din sălile respective.

(2) Examenul se desfăşoară în săli în care se poate asigura aşezarea candidaţilor la distanţă corespunzătoare, păstrându-se un loc liber între candidaţi.

(3) Responsabilii de sală şi supraveghetorii sunt răspunzători de modul în care se derulează examenul, începând cu accesul candidaţilor în săli, derularea propriu-zisă a examenului şi predarea lucrărilor.

Art. 12. - La examenul scris, accesul candidaţilor în sală este permis cu maximum o oră înainte de începerea examenului, conform listelor afişate, sub supravegherea responsabilului de sală.

Art. 13. - (1) Responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă, instrucţiunile de derulare a examenului şi subiectele.

(2) După expirarea termenului legal de susţinere a examenului, responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare grilele de corectare a probelor de examen.

Art. 14. - (1) Responsabilul de sală notează în listă candidaţii prezenţi şi absenţi.

(2) Actul de identitate şi legitimaţia de examen vor rămâne pe masa candidatului pe toată durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificări suplimentare.

Art. 15. - Candidaţii care nu sunt în sală în momentul comunicării subiectelor pierd dreptul de a susţine examenul.

Art. 16. - (1) Pe parcursul desfăşurării examenului, candidaţii nu au voie să părăsească sala şi să revină.

(2) În situaţii cu caracter medical, un membru delegat dintre supraveghetori va însoţi candidatul de la ieşirea şi până la revenirea în sală.

Art. 17. - (1) Examenul va consta într-o probă scrisă/interviu.

(2) Proba scrisă va fi sub formă de test-grilă/lucrare scrisă, care va conţine de regulă întrebări din:

   a) legislaţia fiscală, legislaţia privind administrarea fiscală şi legislaţia vamală, 90%;

   b) dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal, 5%;

   c) gestiunea financiară şi contabilitatea întreprinderii, 5%.

   (3) Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de 3 ore.

   (4) Examenul sub formă de interviu va fi susţinut de persoanele prevăzute la art. 24 şi 25 în faţa unei comisii de evaluare.

   Art. 18. - (1) Comisia de examinare va elabora subiectele pentru examen conform tematicii.

   (2) Comisia de examinare stabileşte punctajul fiecărui subiect.

   (3) Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

   (4) În arhivă se vor păstra toate subiectele, atât cele propuse, cât şi cele extrase.

Art. 19. - Camera Consultanţilor Fiscali va publica tematica şi bibliografia pentru examen cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii acestuia.

Art. 20. - După terminarea examenului, Colectivul afişează la avizierele de la locul de desfăşurare a examenului şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali răspunsurile corecte şi punctajul aferent fiecărui răspuns.

Art. 21. - (1) După expirarea termenului legal de susţinere a probei, fiecare lucrare se corectează în prezenţa candidatului şi a unui martor din rândul candidaţilor, care semnează procesul-verbal de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut. În situaţia în care candidatul refuză să semneze sau nu este prezent în sală, la corectarea formularului probei sale de concurs este chemat un al doilea martor, care va semna în locul acestuia.

(2) După încheierea corectării, responsabilul de sală preia lucrările şi împreună cu lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă le predă pe baza unui proces-verbal preşedintelui comisiei de examinare.

Art. 22. - Rezultatele obţinute la examen se aduc la cunoştinţă candidaţilor de către Colectiv, prin afişare la locul de desfăşurare a examenului şi pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 23. - (1) Rezultatele obţinute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali.

(2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

(3) După soluţionarea contestaţiilor, rezultatele examenului rămân definitive.

Art. 24. - Persoanele care au titlul de academician, profesor sau conferenţiar universitar, doctor în economie, doctor docent, cu specialitatea finanţe-contabilitate, precum şi membrii şi specialiştii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlamentul României, care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului, pot solicita dobândirea calităţii de consultant fiscal cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), iar examenul se va susţine sub formă de interviu în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali.

(2) Pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu, în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali, şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din ordonanţă şi care:

a) au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu certificatul de absolvire şi suplimentul descriptiv al certificatului, eliberate în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) au absolvit cu media generală de minimum 8 un program de master acreditat, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master şi suplimentul la diplomă.

___________

Alineatul (2) a fost introdus prin alineatul din Hotărâre nr. 11/2011 începând cu 02.09.2011.

  

CAPITOLUL III
  Evaluarea consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

Art. 25. - (1) Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România, independent sau în asociere, în mod permanent, va susţine examen pe baza unui interviu în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali.

(2) Solicitanţii trebuie să depună dovada dobândirii calităţii de consultant fiscal eliberată de statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, tradusă şi legalizată.

   
CAPITOLUL IV
  Sancţiuni
 

Art. 26. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sancţionarea persoanelor vinovate.

(2) Sancţionarea candidaţilor se face în funcţie de gravitatea faptelor şi constă în avertisment sau în eliminarea din examen, în următoarele situaţii:

   a) încercarea dovedită de a copia din cărţi, caiete, notiţe, surse electronice sau alte materiale;

   b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.

(3) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către responsabilii de săli sau supraveghetori, preşedintele comisiei de examinare procedează la eliminarea şi înlocuirea acestora din sală şi face propuneri de sancţionare.

 

   
CAPITOLUL V
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 27. - Dosarele de înscriere ale persoanelor prevăzute la art. 24, depuse în vederea susţinerii examenului-interviu la Ministerul Economiei şi Finanţelor până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, se predau la Camera Consultanţilor Fiscali, urmând ca examenul-interviu să fie organizat de aceasta.

Art. 28. - Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului, în caz contrar va fi sancţionată conform prevederilor art. 25 alin. (6) din ordonanţă.

Art. 29. - (1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen, a membrilor Colectivului, a responsabililor de săli, a supraveghetorilor, precum şi cheltuielile de transport, cazare şi diurnă se suportă de Camera Consultanţilor Fiscali.

(2) Nivelul indemnizaţiilor se aprobă de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 30. - (1) După încheierea probelor de examen, subiectele şi lucrările candidaţilor se păstrează la comisia de examinare până la finalizarea examenului, urmând a fi predate Secretariatului general al Camerei Consultanţilor Fiscali, pe bază de proces-verbal.

(2) Lucrările candidaţilor admişi în urma susţinerii examenului vor fi arhivate la dosarul personal al fiecărui candidat.

Art. 31. - Dosarele de înscriere ale candidaţilor care nu au promovat examenul se eliberează la solicitarea acestora, în termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului rămân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge.

Art. 32. - (1) Pentru candidaţii care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dar care nu îndeplinesc condiţiile de participare conform art. 5 şi solicită restituirea taxei de înscriere, se va returna întreaga sumă achitată.

(2) Pentru candidaţii care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dar care nu s-au prezentat la examen şi solicită restituirea taxei de înscriere, se va reţine de către Camera Consultanţilor Fiscali un procent de 50% din suma achitată.

(3) Dreptul candidaţilor de a solicita restituirea taxei de înscriere la examen se prescrie în termen de 30 de zile de la data examenului.

Art. 33. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

   
ANEXA Nr. 1
  la regulament

Nr. înregistrare/....................

   
Loc foto

 

CERERE
de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, sesiunea ....................

   

Subsemnatul(a) ................................................, născut(ă) la data de .....................

în localitatea ....................................., judeţul ...............................................,

legitimat(ă) cu B.I./C.I./Paşaport, seria ................ nr. ..............................................,

eliberat(ă) de ................................................., la data de ................................,

CNP ................................, cetăţenia ..................., domiciliat(ă) în .......................,

str. .......................................... nr. .............., bl. ......., sc. .........., et. ........,

ap. ...................., judeţul/sectorul ......................, telefon fix ..............................,

telefon mobil ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant

fiscal, organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, sesiunea ....................

   Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoţit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din

Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal:

   - B.I./C.I./Paşaport, în copie;

   - diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ...............................................,

seria ............. nr. ..............., emisă de .................... la data de ...........................,

în copie legalizată;

   - carnetul de muncă, seria .................... nr. ...................., emis de .................... la

data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

   - certificatul de naştere, seria .............. nr. ...................., emis de .........................

la data de ...................., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

   - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ...................., emis de ........................

la data de ...................., în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

   - certificatul de cazier judiciar, seria .......... nr. ...................., emis de ....................

la data de ...................., în perioada de valabilitate;

   - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ................, emis de ....................

la data de ...................., în perioada de valabilitate;

   - adeverinţa medicală, seria ................... nr. ..................., emisă de ..................... la

data de ...................;

   - trei fotografii de 2/3 cm.

  Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăşurat activităţile prevăzute

la art. 5 alin. (1) lit. b) din regulament, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăşurată

Perioada
De la Până la

Nr. luni

Funcţia

Observaţii

           
           
           
           

Total perioadă

       

 

 

Data ............................................            Semnătura .......................................

 

   
ANEXA Nr. 2
  la regulament

 

    CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

    Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal

   
Loc foto

 

   
LEGITIMAŢIE DE EXAMEN
nr. .................../...................

   

Numele şi prenumele candidatului ..............................., CNP ....................................,

B.I./C.I. seria .......... nr. ..........., emis(ă) de ........................ la data de ...................

Prezenta legitimaţie s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de înscriere nr. ........................

din data de ................... la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, sesiunea ..........

Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimaţii şi a actului de identitate.

Taxa de înscriere la examen, în sumă de ..............................................., a fost achitată cu

chitanţa seria ............ nr. .......................... din ...........................................

Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ...................

 

                                                                              Semnătura şi ştampila

                                                                                                               ...................