RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.7/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, publicată în M.O. nr. 50/2008

HOTĂRÂREA nr.7/2007
pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională
continuă a consultanţilor fiscali, publicată în M.O. nr. 50/2008În baza prevederilor art. 11, litera d) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, Conferinţa Naţională, întrunită în şedinţa din 16 iunie 2007, hotărăşte:

ART. 1
Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă “Norme privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2
Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

ART.3
Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art.26ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvenului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
dr. ec. Daniel CHIŢOIU

Bucureşti, data 31.12.2007
Nr. 7


Anexa
NORME
privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscaliIn temeiul art. 11, litera d) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001, aprobată prin Legea nr.198/2002 cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează următoarele norme privind pregătirea profesională continua a consultanţilor fiscali:

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art 1. Prezentele norme sunt aplicabile membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, care au dobândit această calitate în condiţiile legii.

Art. 2. Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali constă în însuşirea tuturor noutăţilor si modificărilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce priveşte legislaţia internă cât şi în ceea ce priveşte legislaţia comunitară în domeniu, precum şi a normelor deontologice ale profesiei de consultant fiscal.

Art. 3. În procesul de pregătire individuală permanentă consultantul fiscal este asistat de către Direcţia de învăţământ a Camerei consultanţilor fiscali, care poate recomanda sau, dupa caz, poate furniza materialele de specialitate necesare pentru pregătirea profesională şi pentru informarea periodică.

Art. 4. Pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali se realizează în conformitate cu Programul de pregătire profesională, elaborat de Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat de Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 5 La elaborarea Programului de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali, Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali va avea în vedere următoarele considerente
a) modificările legislaţiei fiscale;
b) propunerile consultanţilor fiscali cu privire la domeniile de formare şi temele de interes ce urmează a fi dezbătute;
c) propunerile specialiştilor din Ministerul Economiei şi Finanţelor;
d) propunerile asociaţiilor profesionale ;
e) evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori.

Art. 6.(1) Programul de pregătire profesională continuă este structurat pe domenii de activitate şi teme de pregătire profesională şi se aprobă de conducerea Camerei la sfarşitul anului în curs pentru anul urmator.
(2) Programul de pregătire profesională continuă va fi actualizat operativ în timpul anului, cu aprobarea conducerii Camerei, atunci când apar cauze obiective sau când există noi teme prioritare de larg interes pentru consultanţii fiscali.
(3) Programul de pregătire profesională continuă se desfăşoară, de regulă, sub formă de cursuri, seminarii cu aplicaţii practice, colocvii, mese rotunde sau sesiuni de dezbateri.

Art. 7. Domeniile de pregătire, tematică, durata/perioada, taxa de participare, locul şi modul de organizare şi desfăşurare a cursurilor se stabilesc de către Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali şi se fac publice în mod obligatoriu, după aprobare, tuturor consultanţilor fiscali, în vederea formulării de către aceştia a opţiunilor de participare.

Art. 8. Camera Consultanţilor Fiscali editează publicaţii de specialitate, colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate, asigură suportul material auxiliar si informarea periodică a membrilor Camerei în scopul asigurării îmbunătăţirii cunoştintelor profesionale la standarde ridicate ale consultanţilor fiscali.

Capitolul II. Înscrierea, organizarea, desfaşurarea cursurilor şi evidenţa pregătirii profesionale.


Art.9. În vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă profesională in activitate, membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali sunt obligaţi să efectueze anual un minim de 60 ore de pregătire profesională, iar membrii inactivi un numar de 30 ore de pregatire profesionala, urmând domeniile şi temele din Programul de pregătire profesională continuă.

Art 10. În vederea înscrierilor la cursuri membrii vor fi convocaţi în scris de către Camera Consultanţilor Fiscali cu cel putin 30 zile înaintea organizării acestora.
Înscrierile se vor face pe baza unui formular de cerere de înscriere în care se vor specifica obligatoriu domeniul şi forma de pregătire.

Art. 11. Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali ţine evidenţa orelor de pregatire profesionala desfaşurate, şi a membrilor participanţi la diferite instruiri conducând un registru în acest sens şi arhivând documentaţia privind pregătirea profesională a consultanţilor fiscali.

Capitolul III. Finanţarea Programului de pregătire profesională continuă

Art. 12. Camera Consultanţilor Fiscali va organiza gratuit, in limita veniturilor bugetate, programe de pregătire profesională, în domeniile aprobate pentru anul în curs.
Pentru celelalte activităţi desfaşurate de Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, taxele de participare la cursuri se stabilesc pe principiul acoperirii cheltuielilor impuse de organizarea şi derularea acţiunilor de pregătire profesională, cu respectarea tarifelor pentru plata lectorilor aprobate de catre Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Capitolul IV. Dispoziţii finale şi sancţiuni

Art. 13. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, specialişti ai asociaţiilor profesionale sau societatilor de profil din ţară şi din străinătate din tara sau din strainatate cu care colaborează Camera Consultanţilor Fiscali, pot solicita includerea numarului de ore în pregătirea profesională prevazută de prezentele norme.
Art. 14. (1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care, în mod justificat, nu efectuează anual numarul de ore de curs prevăzut în prezentele norme şi nu fac dovada urmării unei forme de instruire organizate de Camera Consultanţilor Fiscali, vor efectua pregătirea profesională obligatorie în anul următor, în caz contrar nu vor putea obţine viza anuală pentru exercitarea profesiei .

(2) Refuzurile nejustificate ale unor membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali de a urma cursuri de pregătire profesională, stabilite prin prezentele norme, desi au fost convocaţi, în scris, pentru aceasta, se sanctionează cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de la 3 luni la un an.
În cazul persistenţei în abatere după expirarea termenului măsurii suspendării de un an, cei în cauză vor fi sancţionaţi cu excluderea din Camera Consultanţilor Fiscali şi interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

Art 15. Controlul asupra efectuării Programului de pregătire profesională continuă cât şi al calitaţii acestuia se realizează prin Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 16. Prezentele norme se aplică de la 01.01.2008, iar orele de pregătire efectuate în anul 2007 se vor cumula cu orele de pregătire din anul urmator.

Essential SSL