EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotărârea nr. 8/2008 privind modalitatea şi termenele de plată a cotiz fixe în anul 2008 şi a cotiz variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 şi depunerea declaraţiilor în anul 2008, publicată în M.O nr. 87/2008

HOTĂRÂREA nr. 8/2008
privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2008
şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2007 şi depunerea declaraţiilor în anul 2008, publicată în M.O. nr. 87/2008


În temeiul prevederilor art.8 alin.(4), art.10 alin.(2), art.13 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art.32 alin.(1), lit. h), art.51, alin (1), lit.d) şi e) şi art.52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007
în baza hotărârii Conferinţei extraordinare a Camerei Consultanţilor Fiscali nr.1/2007,
Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali întrunit în şedinţa din 24.01.2008 hotărăşte:

ART. 1
În anul 2008 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de consultanţii fiscali persoane fizice şi juridice se efectuează, după cum urmează:
(1) Pentru persoanele fizice:
a) cotizaţia fixă aferentă anului 2008 pentru consultanţii fiscali activi şi inactivi, până la data de 31 martie a anului în curs;
b) cotizaţia variabilă, aferentă veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2007, până la data de 31martie a anului în curs.
(2) Pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:
a) cotizaţia fixă aferentă anului 2008, până la data de 31 martie a anului în curs;
b) cotizaţia variabilă, aferentă veniturilor realizate în anul 2007 din activitatea de consultanţă fiscală, până la data de 31martie a anului în curs.
(3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi persoane fizice se calculează pentru anul 2007 din luna următoare înregistrării la Cameră.
(4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală se calculează începând cu data de 01 noiembrie a anului 2007.
(5) Membrii Camerei îşi vor achita cotizaţiile variabile anuale în raport cu veniturile obţinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali membri ai Camerei.

ART.2
(1) Consultanţii fiscali activi au obligaţia să depună la Cameră până la data de
31 martie declaraţia privind veniturile obţinute în anul precedent de raportare.(Anexa 1 şi Anexa 2)
(2) În cazul în care consultanţii fiscali, persoane fizice active nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, sau nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 31 martie.(Anexa 3)
(3) Societăţile comerciale de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei o declaraţie până la data de 31 martie. (Anexa 4)

ART.3
Pentru anul 2008 viza anuală pentru exercitarea profesiei de către consultanţii fiscali se acordă, dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Cameră, prevăzute la art.1;
b)depunerea declaraţiei anuale completată la toate rubricile, conform art.2;
c)depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;
d)nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

ART.4
Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali:

CUI: 18677087
IBAN RO36BTRL04101202D58602XX
Banca Transilvania, sucursala Lipscani

ART.5
Declaraţiile prevăzute la art.2 se depun la Camera Consultanţilor Fiscali sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa din str.Lucreţiu Pătrăşcanu nr.10, sector 3, Bucureşti.

ART.6
Nerespectarea prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art.19 pct.1 lit.c) şi pct. 2 lit.c) şi art.25 alin.(5) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.53 alin.(2) lit.f), g) şi i), art.54 şi art.55 pct.1 lit.d) şi pct.2 lit.c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007.

ART.7
Secretariatul general, Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.8
Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.9
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial, Partea I.


Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali
dr. ec. Daniel Chiţoiu

Bucureşti, data 24.01.2008
Nr.8

Anexa 1
descarcă
DECLARAŢIE
cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate
din activitatea de consultanţă fiscală
în anul 2007

Carnetul profesional
Nr._______/an_________
1. Numele şi prenumele __________________________________________
2. Domiciliul:
Localitatea___________________, str._______________________, nr.___, bl.____, sc.____, et.___, ap._____, judeţ/sector_______________.

Telefon fix___________________/mobil_____________________/, fax_____________________, e-mail_________________________.


3. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul 2007

Total _____________ RON

Din care, sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali
Total _____________ RON


4. Sume datorate Camerei (cotizaţie variabilă)____________________(RON)Data________________ Semnătura şi parafa


Anexa 2
descarcă

DECLARAŢIE
cu privire la veniturile realizate de persoane juridice
din activitatea de consultanţă fiscală
în anul 2007

Autorizaţie
Nr._______/data_________

1. Date identificare:
1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală_________________________, reprezentată prin administrator _________________________________.

1.2. Sediul social, localitatea___________________, str._________________, nr.___, bl.____, sc.____, et.___, ap._____, judeţ/sector_______________, telefon fix____________, mobil________________, fax_____________, e-mail_____________________

1.3. Cod unic de înregistrare_____________Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J__/_________/________.

1.4. Capital social la 31 decembrie 2007:_________________________ RON

2. Asociaţi, acţionari, administratori:
Nr./An Localitatea
Numele şi prenumele carnet profesional Calitatea de domiciliu
_________________ _______/______ _____________ ____________
_________________ _______/______ _____________ ____________
_________________ _______/______ _____________ ____________
_________________ _______/______ _____________ ____________


3. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:
Nr./An Localitatea
Numele şi prenumele carnet profesional de domiciliu

____________________ __________/________ ________________
____________________ __________/________ ________________
____________________ __________/________ ________________
____________________ __________/________ ________________

4. Birouri, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

Denumirea Sediul
__________________________ _______________________________
__________________________ _______________________________
__________________________ _______________________________


5. Cifra de afaceri din consultanţă fiscală realizată în anul 2007:

Total _________________ (RON)

Din care, sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali
Total _________________ (RON)

6. Sume datorate Camerei (cotizaţia variabilă)________________(RON)


Data________________ Semnătura autorizată şi ştampila,
 
Anexa 3
descarcă

DECLARAŢIE
cu privire la activitatea desfăşurată
în anul 2007
persoane fizice -


Carnetul profesional
Nr._________/anul_________

Subsemnatul(a)________________________________, domiciliat(ă) în localitatea___________________, str.______________________, nr.____, bl.______, sc._____, et._____, ap._______, judeţ/sector________________, telefon fix______________, mobil_______________, fax_______________, e-mail______________________, având calitatea de membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali, declar pe proprie răspundere că NU am desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2007.


Data________________ Semnătura şi parafa
 
Anexa 4
descarcă
DECLARAŢIE
cu privire la activitatea desfăşurată
în anul 2007
persoane juridice -

Autorizaţie
Nr._______/data_________

S.C.___________________________________________,având Cod unic de înregistrare_____________ şi număr de înregistrare la Registrul Comerţului J__/________/______, membră a Camerei Consultanţilor Fiscali, cu cu sediul în localitatea ________________ str.________________________________, nr.____, bl._____, sc.___, et.___, ap.___, judeţ/sector________________, telefon fix_____________, mobil______________, fax_____________, e-mail____________________, reprezentată prin administrator ____________________________, declar că societatea NU a desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2007.


Data________________ Semnătura autorizată şi ştampila,