EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

                                                                                                                                                                                                                                                    

Camera Consultanților Fiscali deplânge despărțirea de cel care a fost Ioan Nicolescu, distinsă personalitate, unul dintre fondatorii organizației noastre profesionale.
 
Cu un spirit vizionar, dinamic și o experiență îndelungată în Ministerul Finanțelor Publice,  Ioan Nicolescu și-a adus o importantă contribuție  la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în România.

În acest moment dureros pentru toți cei care l-am cunoscut, cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și prietenie, ne luăm rămas bun de la cel care va rămâne pentru totdeauna un exemplu de omenie și profesionalism.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Hotararea nr. 14/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicata in MO nr. 875/2012

În baza prevederilor art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 18 octombrie 2012, hotărăște:

Art. 1. -  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali,  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -  Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Pentru  PREŞEDINTELE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

Toni Teau

PRIM-VICEPREŞEDINTE

 

 


 

 

    București, 18.10.2012

    Nr.14


ANEXĂ

 

    REGULAMENT de organizare şi funcţionare al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. – Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali este constituit şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012.

Art. 2. – Comitetul Fiscal funcţionează în cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin prezentul regulament.


CAPITOLUL II

Atribuţii şi responsabilităţi

Art. 3. – Pentru atingerea obiectivelor, Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali are următoarele atribuţii:

  1. identifică, analizează şi propune soluţii practice pentru îmbunătăţirea legislaţiei fiscale şi a celei de procedură fiscală;
  2. emite poziţii oficiale ale Camerei Consultanţilor Fiscali referitoare la propuneri legislative în domeniul fiscal;
  3. emite poziţii oficiale ale Camerei Consultanţilor Fiscali referitoare la aspecte ale legislaţiei româneşti în domeniul fiscalităţii;
  4. emite poziţii oficiale ale Camerei Consultanţilor Fiscali referitoare la aspectele legislaţiei Uniunii Europene în raport cu reglementările fiscale naţionale;
  5. înaintează Ministerului Finanţelor Publice, Parlamentului şi altor autorităţi propuneri de acte normative pentru completarea şi modificarea legislaţiei fiscale şi a celei de procedură fiscală, avizate de Biroul permanent sau de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali;
  6. alte atribuţii stabilite de către Biroul permanent şi Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4. – Punctele de vedere ale Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali reprezintă poziţia Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte problemele tehnice dezbătute în cadrul şedinţelor. Camera Consultanţilor Fiscali, orice membru al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali şi orice societate din care un asemenea membru face parte îşi declină orice răspundere faţă de orice persoană fizică sau juridică pentru consecinţele ce ar putea rezulta ca urmare a unor acţiuni, inacţiuni sau decizii luate pe baza interpretărilor date de Comitetul Fiscal problemelor ce au fost subiectul dezbaterilor sale.

 

CAPITOLUL III

Modul de desfăşurare al dezbaterilor tehnice din cadrul şedinţelor Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

 Art. 5. – Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi imparţialităţii.

Art. 6. – Modul de desfăşurare al activităţii Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali în vederea soluţionării problemelor este următorul:

a)     dezbaterea profesională de către membrii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali a problemelor aflate în discuţie;

b)    dezbaterea problemelor aflate în discuţie are loc în cadrul grupelor de lucru. Componenţa grupului de lucru care va lua în dezbatere o anumită problemă fiscală va fi stabilită în prealabil;

c)     elaborarea unui punct de vedere comun la problemele dezbătute în cadrul Comitetului Fiscal;

d)    prezentarea acestui punct de vedere Consiliului superior;

e)     publicarea punctelor de vedere pe pagina de internet a Camerei Consultanţilor Fiscali şi în revista Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

CAPITOLUL IV

Componenţă, reguli de organizare şi funcţionare, sancţiuni

 

Art. 7. - Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali este format din 21 de membri a căror candidatură este aprobată de către Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali. Membrii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali trebuie să aibă calitatea de consultant fiscal, calitate atribuită de către Camera Consultanţilor Fiscali.

Art. 8. – Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali poate invita la dezbateri pentru puncte de vedere specialişti din domeniile care fac obiectul discuţiilor.

Art. 9. – Conducerea Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi. Nominalizarea acestora se face de către membrii Comitetului Fiscal, urmând ca aceştia să fie validaţi de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 10. – Pentru a facilita desfăşurarea activităţii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali şi a dezbaterilor privind problemele fiscale ce pot apărea, se pot constitui grupuri de lucru, care vor fi stabilite ulterior.

Art. 11. – Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali se întâlneşte, de regulă, o dată pe lună în şedinţă ordinară, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepreşedinţi. În situaţii excepţionale Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali se întruneşte în şedinţă extraordinară, în aceleaşi condiţii, ori de câte ori este nevoie pentru exprimarea unei poziţii a Camerei Consultanţilor Fiscali în probleme fiscale de interes general.

Art. 12. – Convocarea Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali se va face prin poştă electronică sau prin telefon, cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea şedinţelor ordinare, respectiv cu cel puţin 3 zile calendaristice înaintea şedinţelor extraordinare. Convocarea va include: locul, data şi ora şedinţei, precum şi ordinea de zi, la care se vor adăuga documentele de lucru, dacă este cazul.

Art. 13. Procedura de lucru pentru şedinţele ordinare ale grupului de lucru este "procedura scrisă", secretarul Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali realizând o minută a şedinţelor. Secretarul Comitetului Fiscal trebuie să aibă calitatea de consultant fiscal atribuită de Camera Consultanţilor Fiscali.

Art. 14. Preşedintele Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi, prin intermediul secretarului, va transmite prin poştă electronică membrilor Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali materialele ce vor fi discutate, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data-limită de transmitere a punctelor de vedere asupra materialelor supuse spre analiză.

Art. 15. În cadrul Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, punctele de vedere asupra materialelor supuse spre analiză, respectiv hotărârile aferente se vor adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 16. Având în vedere necesitatea unei abordări consecvente a problemelor ce se supun dezbaterii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, membrii Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali trebuie să îşi manifeste angajamentul profesional în cadrul dezbaterilor ce au loc în cadrul şedinţelor Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali. Luând în considerare cele de mai sus, în cazul în care un membru al Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali înregistrează 3 absenţe nemotivate de la şedinţele acestui organism, îşi va pierde calitatea de membru. Acesta va fi înlocuit de un membru propus de Comitetul Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali şi aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 17. – Registrul cuprinzând procesele-verbale se păstrează de către secretarul Comitetului Fiscal.

Art. 18. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali se modifică prin hotărâre a Comitetului Fiscal al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor Comitetului Fiscal şi cu aprobarea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscal.