RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

CONDIȚIILE ȘI DOSARUL PENTRU CONSULTANT FISCAL

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 11/2020, candidaţii la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:   

 

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

(i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

(ii) administrare fiscală;

(iii) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

(iv) activitate financiar-contabilă;

(v) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și    bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

(vi) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

 

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen (click aici);

b) declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali (click aici);

c) curriculum vitae;

d) diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

e) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

f) actul de identitate, în copie;

g) certificatul de cazier judiciar;

h) certificatul de cazier fiscal;

i) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;

j) documentul de plată a taxei de înscriere la examen, (500 lei - conform Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali 1/2020). Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX  sau  în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001;

k) două fotografii 2/3 cm.