RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2019


Saptamana 1-5 aprilie 2019

Ordinul nr. 1922/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii aprilie 2019 (M.O. Nr.247/2019)

 

Ordinul nr. 1921/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2019 (M.O. Nr.247/2019)


Saptamana 25-29 martie 2019

Ordinul nr. 1878/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M.O. Nr.229/2019)


Saptamana 18-22 martie 2019

Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr.223/2019)

Ordonanța de urgență nr. 18/2019 privind modificarea și completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. Nr.222/2019)

Ordinul nr. 727/2019 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative și de executare pentru debitorii care înregistrează obligații fiscale restante sub o anumită limită și pentru modificarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.834/2015 (M.O. Nr.220/2019)

Ordinul nr. 1754/2019 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. Nr.211/2019)


Saptamana 11-15 martie 2019

Decretul nr. 162/2019 pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2019 (M.O. Nr.209/2019)

Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 (M.O. Nr.209/2019)


Saptamana 4-8 martie 2019

Ordinul nr. 1750/2019 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirectde autoritățile publice centrale ori locale și pentru prelungirea termenului de depunere a unor raportări (M.O. Nr.180/2019)

Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (M.O. Nr.171/2019)

Ordinul nr. 508/2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.236/2018 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. Nr.171/2019)


Saptamana 25 februarie-1 martie 2019

Ordinul nr. 1753/2019 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii martie 2019 (M.O. Nr.166/2019)

Ordinul nr. 1748/2019 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2019 (M.O. Nr.166/2019)

ORDIN Nr. 1719/2019 din 25 februarie 2019 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete (M.O. Nr.166/2019)

ORDIN Nr. 169/2019 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoaneleimpozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizeazătrimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţieintracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum şi a modelului şiconţinutului unor formulare (M.O. Nr.154/2019)


Saptamana 18-22 februarie 2019

ORDIN Nr. 426/2019 din 20 februarie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale deAdministrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutuluiformularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. Nr.140/2019)


Saptamana 11-15 februarie 2019

ORDIN Nr. 611/138/127/2019 din 31 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (M.O. Nr.123/2019)

ORDIN Nr. 114/2019 din 21 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi a modelului şi conţinutului formularului "Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune'' (M.O. Nr.109/2019)


Saptamana 4-8 februarie 2019

Ordinul nr. 103/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (M.O. Nr.87/2019)


Saptamana 28-31 ianuarie 2019

ORDIN Nr. 167/2019 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.856/2017 privind stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazulînregistrării și anulării înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, pentru aprobareaProcedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicităînregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin.(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii deînregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. Nr.80/2019)

ORDONANȚĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. Nr.79/2019)

Ordinul nr. 151/2019 pentru stabilirea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata sumelor prevăzute la art. 71 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale (M.O. Nr.72/2019)

Ordinul nr. 128/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug (M.O. Nr.70/2019)

Ordinul nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice (M.O. Nr.68/2019)

Ordinul nr. 97/2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale" (M.O. Nr.67/2019)


Saptamana 21-25 ianuarie 2019

Ordinul nr. 3201/2018 privind Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale în cazul reconsiderării unei tranzacții/reîncadrării formei unei activități de către organul fiscal central (M.O. Nr.61/2019)

Ordinul nr. 147/2019 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018 (M.O. Nr.57/2019)


Saptamana 14-18 ianuarie 2019

Decretul nr. 59/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. Nr.44/2019)

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. Nr.44/2019)

Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului "Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (M.O. Nr.43/2019)

Ordinul nr. 3369/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (M.O. Nr.41/2019)

Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. Nr.40/2019)

Ordinul nr. 78/2019 privind prospectul de emisiune a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2019 (M.O. Nr.39/2019)

ORDIN Nr. 51/2019 din 11 ianuarie 2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanțelor fiscale prin operațiunea de dare în plată (M.O. Nr.38/2019)

ORDIN Nr. 48/2019 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 "Declarație informativă privindimpozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit" și 207"Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari devenit nerezidenți"  (M.O. Nr.38/2019)

Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile (M.O. Nr.35/2019)


Saptamana 7-11 ianuarie 2019

Decretul nr. 41/2019 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M.O. Nr.33/2019)

LEGE nr. 15 din 8 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O. Nr.33/2019)

Ordinul nr. 3903/2018 privind stabilirea structurii situațiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiții publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru stabilirea conținutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiții publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014 (M.O. Nr.29/2019)

Decretul nr. 39/2019 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. Nr.28/2019)

Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. În vigoare de la 13 ianuarie 2019. (M.O. Nr.28/2019)

ORDIN Nr. 3899/2018 din 27 decembrie 2018pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (M.O. nr.26/2019)

Ordinul nr. 3896/2018 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plății salariilor la instituțiile publice. În vigoare de la 09 ianuarie 2019 (M.O.nr.20/2019)

ORDIN Nr. 3200/2018 din 20 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarațieprivind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele" (M.O. nr.18/2019)

ORDIN Nr. 3898/2018 din 27 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile deaplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 (M.O.nr. 14/2019)


Saptamana 1-4 ianuarie 2019

Decretul nr. 1295/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. În vigoare de la 03 ianuarie 2019 (M.O. Nr.4/2019)

Legea nr. 346/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal În vigoare de la 06 ianuarie 2019 (M.O. Nr.4/2019)

LEGE Nr. 344/2018 din 27 decembrie 2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr. 3/2019)

 


Essential SSL