CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Conducere şi Organizare

Organele de Conducere ale Camerei Consultanților Fiscali sunt:

 

Conferința națională

Consiliul superior

Biroul permanent al Consiliului superior

 

Conferința este formată din consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți cu drept de vot înscriși în evidența Camerei.
Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care nu înregistrează obligații restante față de Cameră.

Conferința este ordinară sau extraordinară.
Conferința ordinară se întrunește anual, la convocarea Consiliului superior, în cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent.
Conferința extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot, care adresează cererea directorului executiv, specificând problemele propuse a fi dezbătute în cadrul Conferinței extraordinare.


Conferința ordinară are următoarele atribuții principale:
dezbaterea şi aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;
dezbaterea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale ale Camerei;
dezbaterea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;
aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat;
aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
aprobarea programului de activitate al Consiliului superior;
alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;
alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;
exercitarea altor atribuții prevăzute de lege sau de regulament.

 

Consiliul Superior are în componența sa 15 membri care sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare pentru o perioadă de 5 ani.

Consiliul superior coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei, având următoarele atribuţii principale:


■ asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei;
■ asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
■ adoptă şi prezintă Conferinţei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei şi programul
de activitate pentru exerciţiul în curs;
■ adoptă şi prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate, situaţiile financiare anuale şi
execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind exerciţiul încheiat, precum şi proiectul bugetului
de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul în curs;
■  aprobă regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal
şi consultant fiscal asistent în condiţiile art. 4 din ordonanţă;
■  stabileşte componenţa comisiei de evaluare, comisiei de examinare şi comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, atribuţiile şi preşedinţii acestora, în vederea organizării examenului de atribuire a
calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent;
■  stabileşte cuantumul taxei pentru examen;
■  aprobă normele privind condiţiile şi termenele de plată a cotizaţiilor membrilor Camerei şi
stabileşte nivelului cotizaţiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;
■  aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei, Codul privind conduita
etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, normele de pregătire şi perfecţionare a
consultanţilor fiscali şi consultanţilor fiscali asistenţi şi Programul de pregătire profesională
continuă a consultanţilor fiscali şi consultanţilor fiscali asistenţi;
■ aprobă norme profesionale privind desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 3 din ordonanţă;
■  alege şi revocă membrii Biroului permanent al Consiliului superior;
■  aprobă indemnizaţiile membrilor Consiliului superior, ai Biroului permanent al Consiliului
superior, Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel;
■ emite decizii în cazurile de abateri disciplinare sesizate de Direcţia juridică, etică profesională,
monitorizare şi control; 

În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul superior emite hotărâri şi decizii.

 

 

Președinte

Prim-vicepreședinte

Adrian Luca


Vicepreședinți:

 

 

Biroul permanent este format din președinte, prim-vicepreşedinte și cei 5 vicepreşedinți.

Biroul permanent exercită următoarele atribuţii principale:

■ avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual, pe care îl înaintează spre adoptare
Consiliului superior;
■ supraveghează lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;
■ examinează şi propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;
■ aprobă programele de activitate ale direcţiilor executive;
■ aprobă deplasările în străinătate;
■ aprobă, la propunerea directorului executiv, angajarea, promovarea şi concedierea personalului
din cadrul aparatului executiv al Camerei, precum şi sancţionarea personalului cu funcţii de
conducere al Camerei, în condiţiile legii;
■ aprobă salarizarea pentru fiecare funcţie prevăzută în organigramă;
■ aprobă numirea şi revocarea directorului executiv, în condiţiile legii;
■ aprobă eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a societăţilor de consultanţă fiscală;
■ prezintă anual spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei proiectul de buget
pentru exerciţiul viitor;
■ prezintă situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli spre adoptare
Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei;
■ supraveghează administrarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă
fiscală;
■ îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Conferinţă şi de Consiliul superiorr.

În exercitarea atribuţiilor sale Biroul permanent adoptă decizii.

 

 

Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, conform prevederilor Regulamentului de alegeri, care au şi calitatea de auditor şi nu deţin o funcţie în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizaţii profesionale. Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. 

Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuţii:

efectuează auditul situaţiilor financiare ale Camerei;
întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul superior şi le prezintă Conferinţei spre dezbatere.

Constantin-Adrian Bența

Ionelia Vișan

Daniel-Aurelian Pană

 

Comisia de apel este compusă din 3 consultanţi fiscali, membri ai Camerei, aleşi conform Regulamentului de alegeri, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un preşedinte. Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.
Comisia de apel are următoarele atribuţii:

■ soluţionează cererile de apel depuse împotriva deciziilor de sancţionare disciplinară emise de Consiliul superior, conform procedurii prevăzute în prezentul regulament;
■ soluţionează cererile de reexaminare depuse împotriva deciziilor emise de Comisia de soluţionare a contestaţiilor în soluţionarea contestaţiilor la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, conform procedurii prevăzute în Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Eugen-Dragoș Doroș

Alice-Valeria Gheorghiu

Ruxandra-Ana Jianu

 

Activitatea executivă a Camerei se realizează în baza hotărârilor Conferinței naționale, hotărârilor și deciziilor Consiliul superior al Camerei, deciziilor Biroului permanent al Consiliului superior, ordinelor Președintelui Camerei, precum și a deciziilor directorului executiv, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al CCF.

Sub coordonarea Președintelui Camerei, activitatea executivă a CCF se realizează prin:

  1. Directorul executiv
  2. Directorul executiv adjunct
  3. Direcția de servicii interne (DSI)
  4. Direcția de servicii pentru membri (DSM)
  5. Direcția de reprezentare și pregătire profesională (DRPP)
  6. Direcția juridică, etică profesională, monitorizare și control (DJEPMC)
Essential SSL