RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în Monitorul Oficial nr. 843/15.09.2020

În baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare,

 

         Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 27 august 2020, hotărăște:

 

         Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2. - Direcția de învățământ, Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii interne – Serviciul IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 27 august 2014, cu modificările ulterioare, precum și toate prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

         Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

               

                              

 Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

 Dan Manolescu

 

 

București, 27 august 2020.

Nr. 11.

                                                                                                                

                    ANEXĂ

                               

REGULAMENT

pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal

sau de consultant fiscal asistent

 

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de către Camera Consultanților Fiscali și se desfășoară în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002,  cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se poate desfășura în următoarele modalități:

 1.  a) probă scrisă;

           b) în sistem online;

           c) interviu.

         (2) Prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, denumit în continuare Colectiv.

         (3) Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali stabilește componența comisiei de examinare, a comisiei de evaluare, a comisiei de soluționare a contestațiilor,  atribuțiile și președinții acestora, denumite în continuare comisii de examen.

         (4) La solicitarea Camerei Consultanților Fiscali, ministrul  finanțelor publice poate desemna prin ordin specialiști din cadrul Ministerului  Finanțelor Publice care să facă parte din comisiile de examen.

         Art. 3. - (1) Componența comisiilor de examen se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial. Aceste comisii vor fi formate atât din consultanți fiscali membri ai Camerei Consultanților Fiscali, cât și din specialiști în domeniul disciplinelor de examen.

         (2) Componența comisiilor de examen, precum și numărul membrilor acestora nu se modifica pe durata desfășurării procedurii de examinare.

         (3) În condiții excepționale și temeinic justificate, la propunerea președintelui unei comisii de examen, președintele Camerei Consultanților Fiscali poate aproba prin ordin înlocuirea  unuia dintre membrii acesteia.

         (4) Responsabilii de săli și membrii personalului de supraveghere și evaluare pentru examen pot fi contractați și din mediul universitar.

         Art. 4. - Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali stabilește prin hotărâre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, data de susținere, modalitatea și locul desfășurării examenului, tematica și bibliografia, precum și locul de depunere a dosarelor de înscriere și perioada în care se depun.

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea și desfășurarea examenului

 

SECȚIUNEA 1

Prevederi generale

 

         Art. 5. - (1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

   (i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

   (ii) administrare fiscală;

   (iii) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

   (iv) activitate financiar-contabilă;

   (v) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

   (vi) activitate de consultant fiscal asistenti

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

         (2) Dosarul de înscriere a candidaților se poate depune la sediul Camerei Consultanților Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau se poate transmite prin servicii poștale, cu confirmare de primire, și va conține documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la  alin. (1) lit. a) - e), astfel:

 1. cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 1, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;
 2. declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali, prevăzută în anexa nr. 5, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;
 3. curriculum vitae;
 4. diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 5. carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 6. actul de identitate, în copie;
 7. certificatul de cazier judiciar;
 8. certificatul de cazier fiscal;
 9. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;   
 10. două fotografii 2/3 cm.

Art. 6. - (1) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, candidații, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;
 2. să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;
 3. să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b);
 4. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
 6. să promoveze examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent.

(2) Dosarul de înscriere a candidaților se poate depune la sediul Camerei Consultanților Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau se poate transmite prin servicii poștale, cu confirmare de primire, și va conține documentele care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la   alin. (1) lit. a) - e), astfel:

 1. cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;
 2. declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali, prevăzută în anexa nr. 5, care poate fi descărcată de pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali;
 3. curriculum vitae;
 4. diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum și copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 5. carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 6. actul de identitate, în copie;
 7. certificatul de cazier judiciar;
 8. certificatul de cazier fiscal;
 9. adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;
 10. două fotografii 2/3 cm.

         Art. 7. - Colectivul verifică dosarele depuse și respinge dosarele candidaților care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 sau 6.

         Art. 8. - (1) În dosarul de înscriere candidatul va depune un document care atestă  plata  taxei de înscriere la examen.

         (2) Nivelul taxei se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali.

         Art. 9. - (1) Colectivul asigură, după primirea și verificarea dosarului, transmiterea prin e-mail, pentru fiecare candidat, a datelor preluate în baza de date a Camerei Consultanților Fiscali, precum și a rezultatului verificării dosarului.

(2) Colectivul asigura publicarea pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali pentru candidații înscriși la examen situația dosarelor: aprobate, respinse sau retrase.

         Art. 10. – Candidații au obligația de a verifica exactitatea datelor primite pe e-mail și de a sesiza imediat Colectivul pe e-mail, la adresa de e-mail: examen@ccfiscali.ro, cu privire la eventualele neconcordanțe între înregistrările din liste și datele din documentele depuse la înscriere.   

Art. 11. - (1) În cazul examenului organizat sub formă de probă scrisă sau în sistem online, Comisia de examinare va elabora subiectele pentru examen conform tematicii și bibliografiei, astfel:

 1. legislația fiscală și vamală, legislația procedural-fiscală, 90%;
 2. dreptul comercial și dreptul financiar-fiscal, 5%;
 3. gestiunea financiară și contabilitatea întreprinderii, 5%.

         (2) Comisia de examinare stabilește punctajul fiecărui subiect.

         (3) Pentru promovarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, candidații trebuie să acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.

         (4) În arhivă se vor păstra toate subiectele, atât cele propuse, cât și cele extrase.

         Art. 12. - Camera Consultanților Fiscali va publica tematica și bibliografia pentru examen cu cel puțin 30 de zile înainte de data susținerii acestuia.

         Art. 13. - (1) Rezultatele obținute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la sediul Camerei Consultanților Fiscali direct, prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail.

         (2) Contestațiile se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea acestora, iar rezultatele vor fi publicate pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

         (3) După soluționarea contestațiilor, rezultatele examenului rămân definitive.

 

SECȚIUNEA a 2-a

Examenul - probă scrisă

 

         Art. 14. - (1) Proba scrisă va fi sub formă de test-grilă/lucrare scrisă.

(2) Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de maximum 3 ore.

         Art. 15. - Pentru candidații înscriși la examen ale căror dosare au fost aprobate se editează legitimații de examen după modelul prevăzut în anexele nr. 3 și 4, legitimații care se aplică pe mesele din sălile de examen.

         Art. 16. - Intrarea în sălile de examen se face în baza actului de identitate sau a unui alt act prin care se poate dovedi identitatea.

         Art. 17. - Colectivul afișează la locul de desfășurare a examenului și pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali, cu cel puțin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele cu repartizarea pe săli a candidaților. Orice modificare a listelor se face cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea examenului.

         Art. 18. - (1) Președintele comisiei de examinare, cu 3 ore înainte de începerea examenului, numește responsabilii de sală și repartizează membrii personalului de supraveghere și evaluare pe săli, proporțional cu numărul candidaților din sălile respective.

         (2) Examenul se desfășoară în săli în care se poate asigura așezarea candidaților la distanță corespunzătoare, păstrându-se un loc liber între candidați.

         (3) Responsabilii de sală și personalul de supraveghere sunt răspunzători de modul în care se derulează examenul, începând cu accesul candidaților în săli, derularea propriu-zisă a examenului și predarea lucrărilor.

         Art. 19. - La examenul scris, accesul candidaților în sală este permis cu maximum o oră înainte de începerea examenului, conform listelor afișate, sub supravegherea responsabilului de sală.

         Art. 20. - (1) Responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare lista candidaților repartizați în sala respectivă, instrucțiunile de derulare a examenului și subiectele.

         (2) După expirarea termenului legal de susținere a examenului, responsabilii de săli primesc de la comisia de examinare grilele de evaluare a probelor de examen.

         Art. 21. - (1) Responsabilul de sală notează în listă candidații prezenți și absenți.

         (2) Actul de identitate și legitimația de examen vor rămâne pe masa candidatului pe toată durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificări suplimentare.

         Art. 22. - Candidații care nu sunt în sală în momentul comunicării subiectelor pierd dreptul de a susține examenul.

         Art. 23. - (1) Pe parcursul desfășurării examenului, candidații nu au voie să părăsească sala și să revină.

         (2) În situații motivate medical, un membru delegat al personalului de supraveghere  va însoți candidatul de la ieșirea și până la revenirea în sală.

         Art. 24. - După terminarea examenului, Colectivul afișează la avizierele de la locul de desfășurare a examenului și pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali răspunsurile corecte și punctajul aferent fiecărui răspuns.

         Art. 25. - (1) După expirarea termenului legal de susținere a probei, fiecare lucrare se evaluează în prezența candidatului și a unui martor din rândul candidaților, care semnează procesul-verbal de luare la cunoștință a punctajului obținut. În situația în care candidatul refuză să semneze sau nu este prezent în sală, la evaluarea formularului probei sale de concurs este chemat un al doilea martor, care va semna în locul acestuia.

         (2) După încheierea evaluării, responsabilul de sală preia lucrările și, împreună cu lista candidaților repartizați în sala respectivă, le predă pe baza unui proces-verbal președintelui comisiei de examinare.

         Art. 26. - Rezultatele obținute la examen se aduc la cunoștință candidaților  prin publicare pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

         Art. 27. - (1) După încheierea probelor de examen, subiectele și lucrările candidaților se predau coordonatorului Colectivului, pe bază de proces-verbal.

         (2) Lucrările candidaților admiși în urma susținerii examenului vor fi arhivate la dosarele personale ale candidaților.

 

 

SECȚIUNEA a 3-a

Examenul în sistem online

 

Art. 28. - Examenul în sistem online se organizează de către Colectivul desemnat potrivit art. 2 alin. (2). Acesta elaborează procedura de desfășurare a examenului, care se aprobă prin ordin al președintelui Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 29. - (1) Camera Consultanților Fiscali asigură publicarea pe site-ul propriu a procedurii de desfășurare a examenului cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii acestuia. Procedura conține toate informațiile necesare desfășurării în condiții optime a examenului, precum și modalitatea tehnică de autentificare și identificare pe platforma de examen, ora exactă a accesării de către candidați a platformei, ora de afișare a testelor-grilă, regulile de lucru pe platforma de examen pe care trebuie să le respecte candidații, precum și consecințele nerespectării acestora.

(2) Concomitent cu conectarea la platforma de examen online, candidații au obligația de a se conecta pe o platformă de videoconferință de uz general, cu partea audio și video permanent pornite pe toată durata examenului. Candidatul va fi supravegheat și înregistrat video și audio pe tot parcursul desfășurării examenului, iar înregistrarea va fi arhivată timp de un an.

(3) Candidații sunt responsabili de asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru susținerea examenului în sistem online, prevăzute în procedura de examen.

Art. 30. - După încheierea perioadei de înscriere la examen, Camera Consultanților Fiscali  verifica validitatea informațiilor cu privire la datele de contact ale candidaților, inclusiv adresa de e-mail. În acest sens Camera Consultanților Fiscali va solicita candidaților să transmită prin e-mail, la adresa de e-mail examen@ccfiscali.ro, resursele informatice de care dispun, necesare examenului online.

Art. 31. - Durata totală a examinării online este fermă. Aceasta se stabilește de către Comisia de examen și se aduce la cunoștința candidaților cu cel puțin 3 zile înainte de data examenului.

Art. 32.  - Candidații au obligația de a se autentifica pe platformă la data și la ora stabilită pentru susținerea examenului online.

Art. 33. - Rezultatele obținute la examen se aduc la cunoștință candidaților individual, prin contul folosit din platforma de examen online și prin publicare pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

 

SECȚIUNEA a 4-a

Examenul interviu 

         Art. 34. - (1) Persoanele care dețin titlul științific de doctor în domeniul economic/finanțe/contabilitate, membrii Comisiilor de buget ale Parlamentului României, precum și personalul de specialitate al acestor comisii care verifică și analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului pot solicita dobândirea calității de consultant fiscal cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 5, iar examenul se va susține sub formă de interviu în fața Comisiei de evaluare a Camerei Consultanților Fiscali.

         (2) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 6 și care au absolvit cu media generală minim 8 un program de master acreditat,  organizat de instituții de învățământ superior cu profil economic în parteneriat cu Camera Consultanților Fiscali, pot susține examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent sub formă de interviu. Dovada absolvirii programului de master se face cu diploma de master și suplimentul la diplomă.

 

 

CAPITOLUL III

Sancțiuni

 

Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sancționarea persoanelor vinovate.

         (2) Sancționarea candidaților se face în funcție de gravitatea faptelor și constă în avertisment sau în eliminarea din examen, în următoarele situații:

a) încercarea dovedită de a se inspira din cărți, caiete, notițe, surse electronice sau alte materiale;

b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.

         (3) Substituirea de persoană la examen reprezintă fraudă, este interzisă și se sancționează cu anularea examenului și interzicerea dreptului de a mai participa la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent pe o perioadă de 5 ani.

         (4) În cazul nerespectării prevederilor prezentului regulament de către responsabilii de săli sau personalul de supraveghere, la sesizare, președintele comisiei de examinare procedează la eliminarea și înlocuirea acestora din sală și face propuneri de sancționare.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziții tranzitorii și finale

 

         Art. 36. - (1) Remunerarea membrilor comisiilor de examen, a responsabililor de săli, a personalului de supraveghere, precum și cheltuielile de transport, cazare și diurnă ale acestora, după caz, se suportă de Camera Consultanților Fiscali.

         (2) Nivelul indemnizațiilor se aprobă de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali.

         Art. 37. - Dosarele de înscriere ale candidaților care nu au promovat examenul se eliberează la solicitarea acestora, în termen de 90 de zile de la data la care rezultatele examenului rămân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge.

         Art. 38. - (1) Pentru candidații care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, dar care nu îndeplinesc condițiile de participare conform art. 5 sau 6 și solicită restituirea taxei de înscriere, se va returna întreaga sumă achitată.

         (2) Pentru candidații care s-au înscris la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care au îndeplinit condițiile de participare, dar care nu au participat la examen, Camera Consultanților Fiscali restituie 50% din suma achitată, la cererea acestora.      

(3) Dreptul candidaților de a solicita restituirea taxei de înscriere la examen se prescrie în termen de 30 de zile de la data examenului.

         Art. 39. -  Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

 

    ANEXA Nr. 1

    la regulament

    Nr. înregistrare/.............                                                                                                          

 

                                                         CERERE   

             de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, sesiunea ............

 

    Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................, la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., adresa de e-mail .................., telefon  ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea ....................

    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020:

    - C.I./pașaport, în copie;

    - diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;

    - carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria .............. nr. .............., emis(ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

    - certificatul de naștere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - adeverința medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;

    - curriculum vitae;

    - declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali;

    - documentul de plată a taxei de înscriere la examen, nr………din…..…….;

    - două fotografii de 2/3 cm.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020 astfel:

 

Unitatea

Activitatea

desfășurată

Perioada

Nr. luni

Funcția

Observații

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data…………….                                                                                         Semnătura………….

  

 ANEXA Nr. 2

    la regulament

 

    Nr. înregistrare/.............                                                                                                         

 

                                                        CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, sesiunea ............

 

    Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................, la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., adresa de e-mail .................., telefon  ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea ....................

    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020:

    - C.I./pașaport, în copie;

    - diploma de studii superioare, sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;

    - carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria .............. nr. .............., emis(ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

    - certificatul de naștere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - adeverința medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;

    - curriculum vitae;

    - declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali;

    - documentul de plată a taxei de înscriere la examen, nr…………din…….……;

    - două fotografii de 2/3 cm.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, astfel:

 

Unitatea

Activitatea

desfășurată

Perioada

Nr. luni

Funcția

Observații

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data…………….                                                                                         Semnătura………….

 

 

 

    ANEXA Nr. 3

    la regulament

 

 

 

 

 

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

Colectivul pentru organizarea examenului

de atribuire a calității de consultant fiscal

 

                                                                                                                 Loc foto

 

 

 

                                            LEGITIMAȚIE DE EXAMEN

 1. ........../.............

 

    Numele și prenumele candidatului ……………………........................................, CNP ........................................., C.I. seria .......... nr. ............., emisă de ..................................... la data de .......................................

    Prezenta legitimație s-a eliberat ca urmare a depunerii Dosarului de înscriere nr. .......................... din data de ........... la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal, sesiunea .........................

    Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimații și a actului de identitate.

    Taxa de înscriere la examen, în sumă de ..................., a fost achitată cu  .......... nr. ................ din ......................

    Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ...................

 

 

 

                                                 Semnătura și ștampila

                                                         .......................

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    ANEXA Nr. 4

    la regulament

 

 

 

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

Colectivul pentru organizarea examenului

de atribuire a calității de consultant fiscal asistent

 

                                                                                                                 Loc foto

 

                                            LEGITIMAȚIE DE EXAMEN

 1. ........../.............

 

    Numele și prenumele candidatului ……………………........................................, CNP ........................................., C.I. seria .......... nr. ............., emisă de ..................................... la data de .......................................

    Prezenta legitimație s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de înscriere nr. .......................... din data de ........... la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal asistent, sesiunea .........................

    Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimații și a actului de identitate.

    Taxa de înscriere la examen, în sumă de ..................., a fost achitată cu  .......... nr. ................ din ......................

    Valabilă pe perioada examenului, sesiunea ...................

 

 

 

                                                 Semnătura și ștampila

                                                         .......................

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

    la regulament

 

 

 INFORMARE

 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal destinată candidaților la examen/membrilor Camerei Consultanților Fiscali

 

                                                                                                                                 Camera Consultanților Fiscali, organizație profesională, cu sediul în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, cod poștal: 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentată prin președinte Dan Manolescu, denumită în continuare CCF, în calitate de operator, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și unui interes legitim, prelucrează și colectează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

În data 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este  oportun să vă informăm despre modul în care CCF respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

 

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul pentru care sunt prelucrate.

 

Astfel, potrivit art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, organizația noastră prelucrează următoarea categorie de date:

-  numele și prenumele;

-  date privind studiile/calificările profesionale;

-  numărul carnetului profesional;

-  localitatea de domiciliu;

-  alte date de identificare ale persoanei,

 

iar prin documentele de înscriere în Registrul consultanților fiscali și corespondență ulterioară, CCF prelucrează următoarele date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea: nume, prenume, semnătură, CNP, CI/serie, număr, telefon, adresă, e-mail, cont bancar, imagine foto/video.

 

Scopul pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate are ca temei organizarea examenului, seminarelor, conferințelor, comunicarea diverselor informații către candidați sau membri, atât în format electronic, cât și letric, precum și desfășurarea activității CCF.

 

De asemenea, pentru a facilita desfășurarea activităților ce rezultă din calitatea de membru al CCF, precum și pentru buna desfășurare a activității CCF, aceasta din urmă poate transmite datele cu caracter personal, în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul sau transmiterea este permisă pentru realizarea unui interes predominant, de principiu, în următoarele situații:

-  soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor de drept comun;

-  recuperarea creanțelor;

-  asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video);

-  instituțiilor statului, respectiv Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Justiției, și la cerere către alte autorități publice și organe judiciare.

 

CCF se obligă să stocheze datele personale ale candidaților, respectiv ale membrilor, în siguranță maximă, pe suport fizic și/sau electronic, să nu le folosească la alt scop decât cel declarat, să nu le vândă sau înstrăineze.

 

Menționăm că, pentru a determina o perioadă pentru care vor fi prelucrate datele dumneavoastră, luăm în calcul termenele legale de arhivare sau procedurale, după caz.

 

Conform Regulamentului UE 679/2016, vă informăm despre drepturile dumneavoastră legate de datele personale, adică dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecții, drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

 

Totuși, în cazul exercitării dreptului de ștergere sau limitare a unor informații, poate fi afectată colaborarea între dumneavoastră și CCF. Detalii despre aceste drepturi sunt afișate la sediul CCF și pe site-ul acesteia. Vă informăm că orice întrebare despre prelucrarea datelor personale sau orice nemulțumire o puteți trimite la gdpr_dpo@ccfiscali.ro. Pentru reclamații, puteți apela și la anspdcp@dataprotection.ro.

 

Am luat la cunoștință…………..                                                                                      

Data…………..      

 

 

Candidat la examen/ Membru:

…………………………….

(numele și prenumele în clar, semnătura)

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE

PRIVIND CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Subsemnatul/a............................................., domiciliat(ă) în..................................., str. …………..........................................................................nr..............,ap......,et........, județul/sectorul....................., în calitate de candidat la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, declar că

 

Am fost informat(ă) de către Camera Consultanților Fiscali, organizație profesională, cu sediul în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, cod poștal: 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentată prin președinte Dan Manolescu, în calitate de operator, că datele mele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului, a unei obligații legale sau a unui interes legitim și vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)2016/ 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și:

 

 • Sunt de acord și îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal în scopul organizării și desfășurării examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

 

 • Nu sunt de acord să îmi ofer consimțământul pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal în scopul organizării și desfășurării examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Am înțeles că datele personale ar putea fi dezvăluite unor terți numai în baza unui temei legal. Exercitarea drepturilor de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 se poate realiza printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la sediul Camerei Consultanților Fiscali, din str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau pe adresa de e-mail: gdpr_dpo@ccfiscali.ro.

 

De asemenea, am înțeles că nu sunt obligat(ă) să furnizez datele, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, însă refuzul determină/poate determina imposibilitatea derulării activităților în scopul mai sus menționat.

 

Data:………………….

Semnătura……………