CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 3/2007 pentru aprobarea Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, publicată în M.O. nr. 647/2007

În baza prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 iulie 2007, hotărăşte:

Art.1. Începând cu data prezentei hotărâri, se aprobă “Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale”.

Art.2. Direcţia de conduită şi disciplină profesională şi Secretariatul general al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art.26ˆ1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.53/2007, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvenului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002.


Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Dr.Ec. Daniel CHIŢOIU

Bucureşti, 30.07.2007
Nr. 3

 

 

 ANEXA

 

CAPITOLUL I
Dispoziții generale


Art.1 - Codul privind conduita etică și profesională în domeniul consultanței fiscale reprezintă un ansamblu de principii morale și reguli de comportament și atitudine care guvernează întreaga activitate profesională a consultanților fiscali.
Art.2 - (1) Prevederile prezentului cod se aplică tuturor consultanților fiscali, membri ai Camerei Consultanților Fiscali, precum și societăților comerciale de consultanță fiscală, autorizate potrivit legii.
(2) Prezentul cod reglementează cadrul necesar desfășurării de către consultantul fiscal a activității de consultanță fiscală cu profesionalism și corectitudine, fără a aduce prejudicii clientului său.
(3) Conduita etică și profesională a consultanților fiscali este esențială pentru calitatea, independența și imparțialitatea activității de consultanță fiscală.
(4) Dispozițiile prezentului cod nu sunt aplicabile manifestărilor comportamentale ale consultantului fiscal care au legătură nemijlocită cu viața privată ori cu activități extraprofesionale ale acestuia și care nu implică integritatea profesiei de consultanță fiscală ori competența profesională a consultantului fiscal.

 

CAPITOLUL II
Principii fundamentale

Prestigiul activității de consultanță fiscală
Art.3 - (1) Prin comportamentul și atitudinea în fața legilor fiscale, consultantul fiscal trebuie să asigure și să contribuie la respectarea prevederilor legale în domeniul fiscal, la consolidarea încrederii publice în instituția consultantului fiscal.
(2) Consultantul fiscal are obligația de a contribui activ și permanent la apărarea prestigiului profesiei de
consultant fiscal.
Respectarea prevederilor legale
Art.4 - Consultantul fiscal va respecta dispozițiile legale aplicabile activității pe care o desfășoară, precum și dispozițiile prezentului cod.
Integritatea
Art.5 - (1) Consultantul fiscal trebuie să fie corect, cinstit și incoruptibil în desfășurarea activității de consultant fiscal, fără a se implica în acțiuni care nu au un interes legitim.

(2) Consultantul fiscal trebuie să respecte și să aplice întocmai dispozițiile legale în domeniul fiscal și să acționeze în conformitate cu cerințele profesiei, contribuind prin aceasta la apărarea prestigiului profesiei și la buna percepție publică asupra modului de realizare a activității de consultanță fiscală.
(3) Un consultant fiscal trebuie să fie direct și onest în desfășurarea serviciilor profesionale.
(4) Integritatea implică nu doar onestitatea, ci și desfășurarea corectă a activităților și sinceritatea. Principiul integrității impune tuturor consultanților fiscali obligația de a fi corecți, onești din punct de vedere profesional și neimplicați în conflicte de interese.
(5) În procesul de selectare a situațiilor și practicilor care să fie în mod specific tratate în cadrul cerințelor de etică legate de obiectivitate, o atenție adecvată trebuie acordată următorilor factori:
a) consultanții fiscali sunt expuși unor situații care implică posibilitatea exercitării de presiuni asupra lor.
Aceste presiuni pot afecta obiectivitatea consultanților fiscali;
b) consultanții fiscali nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri de orice natură, care în mod rezonabil pot avea o influență considerabilă și necorespunzătoare asupra raționamentului lor sau al celor cu care intră în contact;

c) consultanții fiscali trebuie să evite situațiile care ar discredita poziția lor profesională.
(6) Un consultant fiscal ce oferă servicii de consultanță fiscală este îndreptățit să apere interesul clientului sau al angajatorului, cu condiția ca serviciul prestat cu competență profesională să nu afecteze sub nici o formă integritatea și obiectivitatea, iar opinia sa de consultant fiscal trebuie să fie în concordanță cu legea.
Neclaritățile pot fi rezolvate în favoarea clientului sau a angajatorului dacă pentru aceasta există o justificare rezonabilă.
(7) Un consultant fiscal care întocmește sau asistă la întocmirea declarațiilor fiscale trebuie să-și informeze clientul sau angajatorul că responsabilitatea pentru conținutul declarațiilor fiscale cade, în principal, în sarcina clientului sau angajatorului. Consultantul fiscal trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura
că declarațiile fiscale sunt corect întocmite în baza informațiilor primite.
Independența

Art.6 - (1) Independența presupune:
a) exprimarea unei opinii fără a fi afectată de influențe care pot compromite raționamentul profesional, îngăduind unui individ să acționeze cu integritate și să își exercite obiectivitatea și scepticismul profesional;
b) evitarea evenimentelor și circumstanțelor care sunt atât de semnificative încât o terță parte rațională și informată, cunoscând toate informațiile relevante, inclusiv metodele de siguranță aplicate, ar putea concluziona că integritatea, obiectivitatea sau scepticismul profesional al unui consultant fiscal au fost
compromise.
(2) Consultantul fiscal trebuie să evite orice diminuare a independenței sale și trebuie să fie atent să nu compromită standardele profesiei în scopul de a asigura realizarea intereselor personale ale clienților, instanțelor de judecată ori ale altor autorități sau instituții ori ale terțelor persoane.
(3) Pentru soluționarea situațiilor de natură să afecteze independența și imparțialitatea profesiei (conflict de interese), consultanții fiscali vor aplica regulile profesionale de practică sau se vor adresa Camerei Consultanților Fiscali.
Obiectivitate

Art.7 - (1) Un consultant fiscal trebuie să fie corect și nu trebuie să îngăduie ca obiectivitatea să fie afectată de prejudecăți, conflicte de interese sau influențe externe.
(2) Activitatea consultantului fiscal trebuie să se bazeze pe obiectivitate, fără a fi afectată de alte interese, de orice natură.
Confidențialitate

Art.8 - (1) Consultantul fiscal este obligat să păstreze secretul în legătură cu informațiile, faptele și documentele probante despre care ia cunoștință și pe care le deține ca urmare a exercitării atribuțiilor de consultanță fiscală, fiindu-i interzisă cu desăvârșire utilizarea acestora în interesul propriu ori în interesul unui terț.
(2) Un consultant fiscal trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor dobândite pe parcursul derulării serviciilor profesionale și nu trebuie să folosească sau să dezvăluie nicio astfel de informație fără o autorizare corespunzătoare și specifică, cu excepția situațiilor în care există un drept sau o obligație legală ori profesională care impune dezvăluirea acelor informații.
(3) Furnizarea acestor informații are loc numai în condiții expres și limitativ prevăzute de lege.
(4) Obligația de confidențialitate este nelimitată în timp.
Competența profesională

Art.9 - (1) Competența profesională constă în ansamblul abilităților și capacităților necesare pentru a analiza și rezolva, în concordanță cu dispozițiile legale în materie, problemele fiscale care îi sunt încredințate, făcând o evaluare estimativă a eventualelor riscuri juridice și fiscale generate de soluțiile
adoptate.
(2) Competența profesională reprezintă capacitatea consultantului fiscal de a acorda, pe temeiul unei adânci cunoașteri, teoretice și practice, a legislației fiscale, servicii profesionale privind asistența pe probleme fiscale și referitor la creanțele bugetare, instruire și perfecționare în domeniul fiscal și reprezentare în fața autorităților fiscale și judecătorești.
(3) Un consultant fiscal trebuie să desfășoare serviciile profesionale cu atenția cuvenită, competență și conștiinciozitate și are datoria permanentă de a menține cunoștințele și aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator beneficiază de avantajele unui serviciu profesional competent, bazat pe cele mai noi aspecte de practică și legislație.
(4) Consultantul fiscal trebuie să se angajeze, cu bună-credință, numai în acele acțiuni pentru care are cunoștințe, aptitudini și experiența necesară în materie, în funcție de specificul activității clientului și în conformitate cu prevederile contractului încheiat.

(5) În cazul în care există riscul ca soluțiile furnizate să fie incorecte sau riscul asociat pe care consultantul și-l asumă este de natură să aducă atingere reputației consultantului, profesiei sau Camerei Consultanților Fiscali, în raport cu terții, consultantul fiscal poate să-și decline competența, să comunice acest fapt clientului și cu acordul acestuia să colaboreze cu alți consultanți fiscali ori specialiști în domeniu.
(6) Colaborarea cu alți consultanți în obținerea unei a doua soluții este obligatorie dacă clientul consideră acest fapt necesar, chiar dacă pentru consultantul fiscal o altă opinie nu este relevantă.
(7) Consultantul fiscal poate participa, în această calitate, la elaborarea de studii, articole, publicații, lucrări științifice și la emisiuni audiovizuale.
Neutralitatea

Art.10 - În scopul îndeplinirii activității de consultanță fiscală în mod imparțial, consultantul fiscal trebuie să acționeze echidistant și independent de orice influențe de natură politică, rasială, de naționalitate etc.
Atitudinea în profesie

Art.11 - Consultantul fiscal, în desfășurarea activității, trebuie să fie conștient că prin serviciile sale are o responsabilitate atât față de client, cât și în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor legale și ca urmare nu va putea să-și asume în exercitarea profesiei riscuri ce pot aduce atingere imaginii proprii, profesiei, Camerei Consultanților Fiscali sau pot antrena răspunderea sa materială, contravențională ori penală.

Art.12 - (1) În relațiile cu clienții, cu colegii, cu organele fiscale, cu organele de poliție și de justiție, consultantul fiscal trebuie să manifeste o atitudine corectă și de bună-credință.
(2) Consultantul fiscal este dator să răspundă cu solicitudine la orice comunicare venită din partea colegilor de profesie ori din partea Camerei Consultanților Fiscali.

(3) Consultantul fiscal trebuie să fie prompt și punctual în îndeplinirea angajamentelor profesionale asumate față de clienți și colegi.
(4) Consultantul fiscal poate refuza să mai acorde consultanță fiscală clientului său, pe perioada derulării contractului cu acesta, dacă:
a) clientul insistă asupra unei atitudini ilegale față de legislația fiscală;
b) clientul folosește activitatea consultantului fiscal pentru a ascunde o conduită ilegală;
c) clientul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.
(5) Consultantul fiscal are datoria de a acționa constant și activ pentru crearea și menținerea unui climat de încredere și cooperare între membrii Camerei Consultanților Fiscali.
(6) În situația reprezentărilor în fața instanțelor judecătorești consultantul fiscal nu se va adresa colegilor pe un ton agresiv și ofensator și nici nu va avea un limbaj denigrator ori jignitor la adresa colegilor sau a instanței, evitând tacticile agresive, remarcile personale ori atacurile la persoană.
(7) Divergențele profesionale între membrii Camerei Consultanților Fiscali se conciliază pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare se vor supune dezbaterii Direcției de disciplină din cadrul Camerei Consultanților Fiscali.

(8) Consultantului fiscal îi este interzis să se folosească de informațiile pe care le deține și de actele pe care le întocmește în scopul exprimării convingerilor sale politice sau apărării intereselor politice personale ori ale altei persoane.
(9) Consultantul fiscal trebuie să aibă o ținută demnă și decentă, iar în fața organelor de judecată ori ale instituțiilor publice trebuie să aibă o vestimentație corespunzătoare.
(10) Consultantul fiscal poate să își facă publicitate profesională, cu respectarea următoarelor reguli:
a) prezentarea corectă a experienței și a aptitudinilor profesionale;
b) evitarea oricăror precizări cu privire la calitatea serviciilor de consultanță fiscală oferite și la onorariile practicate de alți consultanți fiscali;
c) evitarea oricăror afirmații care aduc atingere intereselor profesionale ale altor consultanți fiscali.
(11) Consultantul fiscal poate folosi în desfășurarea activităților profesionale mențiuni cu privire la apartenența la Camera Consultanților Fiscali, sigla sau emblema Camerei Consultanților Fiscali.
(12) Onorariile profesionale trebuie să fie o reflectare corectă a valorii serviciilor profesionale derulate în favoarea clientului.

 

CAPITOLUL III
Dispoziții finale


Art.13 - Încălcarea dispozițiilor prezentului cod atrage răspunderea consultanților fiscali, potrivit prevederilor legale în materie.

Art.14 - Prezentul cod se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Essential SSL