CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Legea 197 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în MO, Partea I nr.529/2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, cu următoarele modificări:

1. La articolul VII punctul 2, literele a), b) și g) ale alineatului (1) al articolului 3 vor avea următorul cuprins:

a) Acordarea de asistență și prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entități interesate;

b) Prestarea de servicii și asistență de specialitate pentru întocmirea declarațiilor fiscale;

…………………………………………………………………………………………

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoresti sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanții fiscali activi înscriși în evidențele Ministerului Justiției – Serviciul profesii juridice conexe;”.

2. La articolul VII punctul 2, litera h) a alineatului (1) al articolului 3 se abrogă.

3. La artiocolul VII punctul 4, alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“(6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanții fiscali asistenți trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanților Fiscali.”

Art. II. – La anexa nr. 1 “Lista utilizatorilor rețelelor de telecomunicații speciale” la Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

“5. Administrația publică centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordinea, în administrarea sau sub autoritatea acesteia care desfășoară activități de interes public național.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR                     PREȘEDINTELE SENATULUI

                              VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA              CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 9 iulie 2015.

Nr. 197.

Essential SSL