CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Ordonanţa de urgenţă nr.53/2007 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Ordonanţă de urgenţă

nr. 53/2007 din 20/06/2007

Versiune actualizata la data de 11/12/2007

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală@

    ___________
    @Text actualizat la data de 11.12.2007. Actul include modificările din următoarele acte:
   - Legea nr. 352/2007 publicată în MOF nr. 842 din 08/12/2007.
    Având în vedere statutul României de membru al Uniunii Europene, în contextul asigurării liberei circulaţii a serviciilor, în scopul reglementării condiţiilor de exercitare în România a profesiei de consultant fiscal de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în alt stat membru al Uniunii Europene, ceea ce constituie o situaţie a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
   Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în:
    a) acordarea de servicii profesionale în domeniul fiscal;
    b) acordarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
    c) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;
    d) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;
    e) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;
    g) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate;
    h) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.
    (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională."
   2. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani după obţinerea licenţei, în una dintre următoarele activităţi:
    - elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;
    - servicii de administrare a legislaţiei fiscale;
    - elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;
    - activitate financiar-contabilă."
   3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 5. - La depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a)-d), candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali."
   4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 6. - Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali, în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali."
   5. Articolul 7 se abrogă.
   6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului.
    (2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.
    (3) Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea «persoane active».
    (4) Carnetul profesional va fi vizat anual."
   7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Consultanţii fiscali pot să îşi desfăşoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăţi comerciale care au în obiectul de activitate consultanţă fiscală. Societatea comercială trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal.
    (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, societăţile comerciale trebuie să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali.
    (3) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, societăţile comerciale plătesc o taxă în contul Camerei Consultanţilor Fiscali. Cuantumul taxei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali."
   8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Camera Consultanţilor Fiscali este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Sediul respectiv este acordat de Guvern în folosinţă gratuită până la data la care veniturile Camerei Consultanţilor Fiscali permit achiziţionarea unui sediu propriu, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2012.
    (2) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.
    (3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare."
   9. La articolul 11, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
    "a1) organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;".
   10. La articolul 11, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) ţine Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;".
   11. La articolul 11, după litera l) se introduc două noi litere, literele m şi n), cu următorul cuprins:
    "m) elaborează şi aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;
    n) elaborează şi aprobă Normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali."
   12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
    a) taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;
    b) taxa de înscriere în evidenţa Camerei;
    c) cotizaţiile membrilor Camerei;
    d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;
    e) donaţii şi sponsorizări;
    f) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;
    g) alte venituri realizate din amenzi sau activităţi specifice Camerei."@
    ___________
    @Lit. g) a fost modificată prin art. unic, pct. 1 din Legea nr. 352/2007.
   13. Articolul 14 se abrogă.
   14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 15. - Membrii Camerei sunt:
    a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;
    b) societăţile comerciale care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Cameră şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală."
   15. Articolul 18 se abrogă.
   16. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. - Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii:
    1. În cazul persoanelor fizice:
    a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals;
    b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;
    c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.@
    2. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care:
    a) societatea comercială s-a dizolvat;
    b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare potrivit prezentei ordonanţe şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei;
    c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni."@
    ___________
    @Lit. c) a pct. 1 şi lit. c) a pct. 2 au fost modificate prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 352/2007.
   17. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 20. - (1) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se interzic acestora practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultanţă fiscală.
    (2) Împotriva deciziei de retragere a carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei de funcţionare se poate formula plângere în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare."
   18. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. - (1) Membrii Camerei vor fi înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală ca membri activi sau inactivi. Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat anual cu modificările intervenite.
    (2) În Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală vor fi menţionate următoarele date referitoare la membrii Camerei:
    a) pentru persoanele fizice:
    - numele şi prenumele;
    - numărul carnetului profesional;
    - localitatea de domiciliu;
    - alte date de identificare a persoanei;
    b) pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:
    - denumirea şi sediul social;
    - numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii comerciale de consultanţă fiscală;
    - numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;
    - alte date de identificare.
    (3) Membrii Camerei sunt obligaţi să anunţe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de 30 de zile.
    (4) Consultanţii fiscali vor depune o declaraţie pe propria răspundere pentru a fi înregistraţi la secţiunea «persoane inactive» din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală."
   19. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1, intitulat "Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European", cuprinzând articolele 211-219, cu următorul cuprins:

 

    "CAPITOLUL V1
Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care
au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre
ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European

 

    Art. 211. - Dispoziţiile prezentului capitol se aplică consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:
    a) în mod independent sau în asociere;
    b) consultanţi fiscali salariaţi în România;
    c) prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 219.
    Art. 212. - (1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
    a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru;
    b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România;
    c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridică, organizată potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia consultanţii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală împreună, sub nume comun.
    (2) Consultanţii fiscali care profesează în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.
    Art. 213. - Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care doreşte să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 211 lit. a), este obligată să obţină autorizarea Camerei pe baza unei evaluări.
    Art. 214. - Camera va stabili componenţa Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a examenului pentru consultanţii fiscali din statele membre, care vor desfăşura activitate în România.
    Art. 215. - Comisia de evaluare va verifica în prealabil dacă experienţa dobândită în calitate de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între legislaţia fiscală românească şi cea a statului membru de origine în care a fost obţinută atestarea de consultant fiscal.
    Art. 216. - Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.
    Art. 217. - În condiţiile prezentului capitol, oricare dintre consultanţii fiscali care desfăşoară activitatea potrivit art. 211 lit. a) poate desfăşura pe teritoriul României, cu caracter permanent, activităţile prevăzute la art. 3, numai după susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal.
    Art. 218. - (1) La Comisia de evaluare a Camerei solicitanţii care urmează să se prezinte la examen trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 4 cu documente eliberate de statul membru de origine.
    (2) Cunoştinţele şi experienţa profesională sunt evaluate pe baza unui interviu susţinut în faţa Comisiei de evaluare a Camerei.
    Art. 219 - (1) În condiţiile prezentului capitol, consultanţii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii.
    (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 211 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.
    (3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestării de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional.
    (4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din Uniunea Europeană sau al Spaţiului Economic European."
   20. Articolul 22 se abrogă.
   21. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:
    "Art. 241. - (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Economiei şi Finanţelor va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe.
    (2) La solicitarea Camerei, ministrul economiei şi finanţelor poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor care să facă parte din comisia de examinare.
    (3) Remunerarea membrilor comisiilor de examinare se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei."
   22. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii societăţii comerciale de societate de consultanţă fiscală în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, precum şi utilizarea termenilor de «consilier fiscal» sau altora asemănătoare, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune.
    (2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe şi/sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră şi/sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală constituie faptă de concurenţă neloială şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.@
    (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (6) se fac de către persoanele împuternicite de Cameră.@
    (5) Membrii Camerei care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală fără viza anuală se sancţionează disciplinar, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei.
    (6) Neînregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 8 alin. (1) se sancţionează astfel:
    a) cu amendă de 1.000 lei dacă se solicită înregistrarea în termen de până la un an de la data comunicării rezultatului examenului;
    b) cu retragerea dreptului de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală atât la secţiunea «persoane active», cât şi la secţiunea «persoane inactive»."
    ___________
    @Alin. (2) şi (4) au fost modificate prin art. unic, pct. 3 din Legea nr. 352/2007.

 

   23. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:
    "Art. 261. - Hotărârile adoptate de Conferinţa naţională sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
   Art. II. - Societăţile comerciale de consultanţă în domeniul fiscal, expertiză contabilă şi audit financiar, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au înscrisă în actul lor constitutiv şi activitatea de consultanţă fiscală pe care o desfăşoară în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt obligate ca, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală.
   Art. III. - (1) Disponibilităţile din veniturile proprii ale Ministerului Economiei şi Finanţelor provenite din taxa de participare la examenele pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal rămase neutilizate în contul deschis la Trezoreria Statului se virează în contul Camerei Consultanţilor Fiscali în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 5 în volumul şi în structura bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2007, pe baza protocolului de predare-preluare.
   (3) Camera Consultanţilor Fiscali va prelua de la Ministerul Economiei şi Finanţelor toate drepturile şi obligaţiile acestuia cu privire la activitatea de organizare şi exercitare a activităţii de consultant fiscal.
   (4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (3).
   Art. IV. - (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Camera Consultanţilor Fiscali va aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.
   (2) Pe data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, în condiţiile alin. (1), Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 28 august 2006, se abrogă.
   Art. V. - Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse de prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

───────────────

Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian


Bucureşti, 20 iunie 2007.

Nr. 53.

Essential SSL