CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Decizia 916 din 18 oct. 2007 - referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi art. 4 din HG 1052/2006

EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 790 din 21 noiembrie 2007

DECIZIE Nr. 916 din 18 octombrie 2007
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecător
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Ninosu - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskas Valentin Zoltan - judecător
Tudorel Toader - judecător
Augustin Zegrean - judecător
Antonia Constantin - procuror
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, excepţie ridicată de Societatea de expertiză contabilă N.A.M. - S.R.L. din Tulcea în Dosarul nr. 271/88/2007 al Tribunalului Tulcea - Secţia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public arată că scoaterea din competenţa expertului contabil a executării lucrărilor cu caracter financiar corespunde scopului legii, acela de a crea o unitate a profesiei de consultant fiscal, fără ca dispoziţiile art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 să contravină prevederilor constituţionale invocate. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a acesteia ca inadmisibilă.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Prin Încheierea din 5 aprilie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 271/88/2007, Tribunalul Tulcea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, excepţie ridicată de Societatea de expertiză contabilă N.A.M. - S.R.L. din Tulcea.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că dispoziţiile criticate îngrădesc dreptul la muncă şi dreptul la libera alegere a profesiei, fără a arăta în ce mod.

Tribunalul Tulcea - Secţia civilă arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Guvernul apreciază că, în cauză fiind vorba despre stricta aplicare a legii iar nu despre o problemă de constituţionalitate, critica adusă de contestatoare nu poate fi acceptată. Condiţionarea exercitării activităţii de consultanţă fiscală de atestarea, în condiţiile legii, a calităţii de consultant fiscal nu reprezintă o îngrădire sau o restrângere a dreptului la muncă, practicarea unei profesii urmând a se face în limitele cadrului specific reglementat pentru exercitarea acesteia.

Avocatul Poporului arată că dispoziţiile art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală nu contravin prevederilor art. 41 din Constituţie.

În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006, se arată că aceasta este inadmisibilă.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 28 august 2006.

Textul art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 are următorul cuprins: "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare."

În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 41 alin. (1) referitoare la dreptul la muncă.

I. Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, prin care s-a abrogat art. 6 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, scoţându-se din competenţa expertului contabil posibilitatea executării pentru persoanele fizice şi juridice de lucrări cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativă şi informatică, Curtea constată că aceasta nu echivalează cu încălcarea dreptului la muncă, la alegerea liberă a profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă. De altfel, raţiunea acestei abrogări este justificată de necesitatea introducerii unei noi profesii, cea de consultant fiscal, în acest scop fiind adoptată Ordonanţa privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală. Orice persoană care va dobândi calitatea de consultant fiscal în urma promovării examenului şi îndeplinirii condiţiilor privind conduita etică şi profesională, studiile şi experienţa necesară va putea exercita această profesie fără vreo îngrădire care ar putea duce la încălcarea dispoziţiilor constituţionale invocate de autorul excepţiei.

II. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, instanţa de contencios constituţional "hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial". În aplicarea acestei prevederi constituţionale, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 prevede că instanţa de contencios constituţional "(...) decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia".

Aşa fiind, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate, astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

I. Respinge, ca fiind neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, excepţie ridicată de Societatea de expertiză contabilă N.A.M. - S.R.L. din Tulcea în Dosarul nr. 271/88/2007 al Tribunalului Tulcea - Secţia civilă.

II. Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, excepţie invocată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 18 octombrie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mariţiu

Essential SSL