CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

OUG nr.12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și prorogarea unor termene, publicată în MO nr. 127/2013

Art. II. – Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 10, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanților Fiscali este in București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 și 9, sectorul 2. Sediul se poate modifica, în condițiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.
(2) Camera se organizează și funcționează în baza unui regulament de organizare și funcționare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei."

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
"Art. 13. - Camera își acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal;
b) cotizațiile membrilor Camerei;
c) încasări din vânzarea publicațiilor proprii;
d) donații și sponsorizări;
e) alte venituri realizate din amenzi sau activități specifice Camerei."

4. Articolul 213 va avea următorul cuprins:
"Art. 213. - Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției care doresc să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 211 lit. a) și au dobândit această calitate în statul membru de origine, Camera va recunoaște titlurile de calificare, în urma susținerii unui interviu în fața Comisiei de evaluare a acesteia."

5. Articolul 214 va avea următorul cuprins:
"Art. 214. - Camera stabilește componența Comisiei de evaluare, precum și conținutul și modul de desfășurare a interviului."

6. Articolul 215 va avea următorul cuprins:
"Art. 215. - (1) Comisia de evaluare verifică dacă experiența dobândită în exercitarea calității de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferențele existente între legislația fiscală românească și cea a statului membru de origine în care a fost obținut titlul de consultant fiscal.
(2) În situația în care, în urma interviului, Comisia de evaluare constată diferențe teoretice și practice semnificative între nivelul de formare profesională a acestuia și cerințele de competență profesională stabilite prin actele normative românești, solicitantul poate opta pentru susținerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare, informând Comisia în acest sens. Recunoașterea profesională nu operează până la realizarea de către solicitant a măsurii pentru care a optat.
(3) Solicitantul informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei."

7. Articolul 217 se abroga.

8. Articolul 218 se abroga.

Essential SSL