CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Ordonanţa nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală - text actualizat cu modificarile şi completările ulterioare

 

ORDONANŢĂ  Nr. 71/2001 din 30 august 2001

privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

Versiune actualizată la data de 12 noiembrie 2018

 

    Act de bază

#B: Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001

 

    Acte modificatoare

#M13: Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 8/2018

#M12: Legea nr. 197/2015

#M11: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014

#M10: Legea nr. 149/2013

#M9: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013

#M8: Legea nr. 187/2012

#M7: Legea nr. 352/2007

#M6: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007

#M5: Legea nr. 164/2005

#M4: Legea nr. 163/2005

#M3: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005*, abrogată prin Legea nr. 163/2005 (#M4) şi respinsă prin Legea nr. 164/2005 (#M5)

#M2: Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004*

#M1: Legea nr. 198/2002

 

    În lista de mai sus, actele normative marcate cu asterisc (*) sunt modificate, abrogate sau respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 nu mai sunt de actualitate.

    Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#CIN

    NOTE:

  1. Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002 (#M1).

 

  1. Iniţial Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 a fost suspendată până la data de 31 decembrie 2006 prin art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 (#M2). În prezent art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 (#M2) este abrogat prin Legea nr. 163/2005 (#M4).

 

#B

    CAPITOLUL I

    Consultanţa şi consultantul fiscal

 

    ART. 1

    Prezenta ordonanţă constituie cadrul juridic privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală ca activitate independentă, de către persoanele care au dobândit această calitate.

#M11

    ART. 2

    Exercitarea independentă a calităţii de consultant fiscal se realizează numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal şi persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă şi faţă de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

#M11

    ART. 3

    (1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în:

#M12

a) acordarea de asistenţă şi prestarea de servicii profesionale în domeniul fiscal, inclusiv realizarea de expertize fiscale extrajudiciare la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;

b) prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;

#M11

c) certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii;

d) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

e) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

#M12

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală. În acest caz, 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei - Serviciul profesii juridice conexe;

h) *** Abrogată

#M11

i) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

    (2) Exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

    (3) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.

 

#M11

    CAPITOLUL II

    Reguli de atribuire a calităţii de consultant fiscal şi consultant fiscal asistent

 

#M11

    ART. 4

    (1) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

    b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

    b2) administrare fiscală;

    b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

    b4) activitate financiar-contabilă;

    b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;

    b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

    (2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent.

    (3) După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent şi înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea "Consultanţi fiscali asistenţi", persoanele care au dobândit această calitate pot să îşi desfăşoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.

    (4) Atribuţiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent în legătură cu activităţile prevăzute la art. 3 se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

    (5) După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) - e).

#M12

    (6) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali.

#M6

    ART. 5

    La depunerea documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. a) - d), candidatul plăteşte în contul Camerei Consultanţilor Fiscali taxa pentru înscrierea la examen. Nivelul taxei se stabileşte prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

#M6

    ART. 6

    Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal se organizează de Camera Consultanţilor Fiscali, în baza unui regulament*) aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

#CIN

    *) A se vedea Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

 

#M6

    ART. 7 *** Abrogat

#M11

    ART. 8

    (1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligată să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

    (2) Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

    (3) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală atât la secţiunea "persoane active", cât şi la secţiunea "persoane inactive", numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislaţiei fiscale organizat de Camera Consultanţilor Fiscali.

    (4) Persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.

    (5) Prevederile alin. (2) - (4) sunt aplicabile în mod corespunzător şi consultanţilor fiscali asistenţi.

    (6) Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunile "persoane active".

    (7) Carnetul profesional va fi emis şi vizat în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, atât pentru consultanţii fiscali, cât şi pentru consultanţii fiscali asistenţi.

#M6

    ART. 9

    (1) Consultanţii fiscali pot să îşi desfăşoare activitatea ca persoane fizice independente sau se pot asocia în societăţi care au în obiectul de activitate consultanţă fiscală. Societatea trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal.

    (2) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, societăţile trebuie să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali.

#M9

    (3) *** Abrogat

 

#B

    CAPITOLUL III

    Organizarea şi atribuţiile Camerei consultanţilor fiscali

 

#M9

    ART. 10

    (1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera, este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ. Sediul Camerei Consultanţilor Fiscali este în Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13 - 19, et. 4, ap. 8 şi 9, sectorul 2*). Sediul se poate modifica, în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei.

    (2) Camera se organizează şi funcţionează în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei**).

#M6

    (3) Camera îşi poate constitui unităţi teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.

#CIN

    *) Conform art. 1 din Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 8/2018 (#M13), începând cu data de 1 decembrie 2018, sediul Camerei Consultanţilor Fiscali este în Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

    **) A se vedea Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

#M1

    ART. 11

    Camera are, în principal, următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea de consultanţă fiscală;

#M6

    a1) organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;

#M1

b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) oferă sprijin şi asistenţă membrilor Camerei în problemele profesionale;

d) elaborează norme privind activitatea de consultanţă fiscală;

#M6

e) ţine Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

#M1

f) organizează cursuri de perfecţionare a consultanţilor fiscali;

g) mediază între membrii Camerei în caz de diferende şi la cerere;

h) mediază între membrii Camerei şi clienţii lor în caz de diferende, precum şi la cerere;

i) stabileşte măsuri disciplinare;

j) colaborează cu asociaţiile profesionale de profil din ţară şi din străinătate;

k) editează publicaţii de specialitate;

l) alte atribuţii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu;

#M6

m) elaborează şi aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

n) elaborează şi aprobă Normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali.

#M1

    ART. 12

    Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior.

#M11

    ART. 13

    Camera îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal şi de consultant fiscal asistent;

b) cotizaţiile membrilor Camerei;

c) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) prestări de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesională;

f) penalităţi aplicate în condiţiile prezentei ordonanţe.

#M6

    ART. 14 *** Abrogat

#M6

    ART. 15

    Membrii Camerei sunt:

a) persoanele cărora li s-a eliberat carnetul profesional şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

b) societăţile care au obţinut autorizaţia de funcţionare eliberată de Cameră şi s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

#M1

    ART. 16 *** Abrogat

 

#B

    CAPITOLUL IV

    Compatibilitate. Retragerea calităţii de consultant şi a autorizaţiei de funcţionare

 

#M10

    ART. 17

    Consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, şi activităţi de:

a) expertiză contabilă şi audit financiar. Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de consultant fiscal pot efectua activităţile de expertiză contabilă şi audit financiar numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de expert contabil sau auditor financiar, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective;

b) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.

#M6

    ART. 18 *** Abrogat

#M6

    ART. 19

    Carnetul profesional de consultant fiscal, respectiv autorizaţia de funcţionare, se retrage consultanţilor fiscali în următoarele situaţii:

  1. În cazul persoanelor fizice:

#M8

a) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni;

#M6

b) când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

#M7

c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.

#M6

  1. În cazul persoanelor juridice, în situaţia în care:

a) societatea s-a dizolvat;

b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare potrivit prezentei ordonanţe şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei;

#M7

c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni;

#M8

d) când atribuirea autorizaţiei de funcţionare a fost obţinută ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.

#M11

    ART. 20

    (1) Sunt interzise practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanţă fiscală în oricare dintre următoarele situaţii:

a) a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;

b) a fost retrasă autorizaţia societăţilor de consultanţă fiscală;

c) a fost aplicată sancţiunea disciplinară constând în suspendarea dreptului de exercitare a calităţii de membru;

d) a fost retrasă calitatea de membru al Camerei fără îndeplinirea procedurii disciplinare;

e) în alte situaţii prevăzute de lege.

    (2) În cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, carnetul şi parafa sunt nule de drept.

    (3) Persoanele aflate în situaţia prevăzută la alin. (2) sunt obligate să predea carnetul şi parafa.

    (4) Aplicarea oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1) sau la art. 25 alin. (1) atrage modificarea de îndată a secţiunii corespunzătoare din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

    (5) Împotriva măsurilor luate potrivit alin. (1) se poate formula plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) Toate actele întocmite după retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a autorizaţiei societăţilor de consultanţă fiscală sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatată şi din oficiu.

 

#B

    CAPITOLUL V

    Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală

 

#M11

    ART. 21

    (1) Membrii Camerei vor fi înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală ca membri activi sau inactivi. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, secţiunile corespunzătoare din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală sunt aduse la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei şi vor fi actualizate permanent cu modificările intervenite. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi modificările intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justiţiei, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiţiei, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi, la cerere, oricăror altor instituţii îndreptăţite. Condiţiile de comunicare se stabilesc pe bază de protocol.

#M6

    (2) În Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală vor fi menţionate următoarele date referitoare la membrii Camerei:

a) pentru persoanele fizice:

    - numele şi prenumele;

    - numărul carnetului profesional;

    - localitatea de domiciliu;

    - alte date de identificare a persoanei;

b) pentru societăţile de consultanţă fiscală:

    - denumirea şi sediul social;

    - numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii de consultanţă fiscală;

    - numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;

    - alte date de identificare.

    (3) Membrii Camerei sunt obligaţi să anunţe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de 30 de zile.

    (4) Consultanţii fiscali vor depune o declaraţie pe propria răspundere pentru a fi înregistraţi la secţiunea "persoane inactive" din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

 

#M11

    CAPITOLUL V1

    Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei

 

#M11

    ART. 211

    (1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

a) în mod independent sau în asociere;

b) consultanţi fiscali salariaţi în România;

c) prin prestarea de servicii, în condiţiile 219.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, în situaţia în care aceştia sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale şi doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la alin. (1) lit. a).

   (3) Solicitanţii informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei. Odată cu recunoaşterea titlurilor de calificare, aceştia se înscriu în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.

#M6

    ART. 212

    (1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru;

b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România;

c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridică, organizată potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia consultanţii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală împreună, sub nume comun.

    (2) Consultanţii fiscali care profesează în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.

#M11

    ART. 213

    Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 211 alin. (1) lit. a), Camera recunoaşte titlurile de calificare prezentate de cetăţenii în cauză, în baza cererii şi a documentelor doveditoare.

#M11

    ART. 214

    În cazul în care cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la art. 213 ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine ori de provenienţă al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.

#M11

    ART. 215

    Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depăşească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri:

a) dacă formarea solicitantului priveşte domenii teoretice sau practice substanţial diferite faţă de cele cerute în România pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal;

b) dacă activităţile prevăzute la 3 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiaşi profesii în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitantului şi dacă diferenţa corespunde unei formări specifice cerute în România şi acoperă domenii care diferă substanţial de cele acoperite de titlul de calificare deţinut de solicitant.

#M6

    ART. 216

    Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.

#M9

    ART. 217*** Abrogat

    ART. 218 *** Abrogat

#M6

    ART. 219

    (1) În condiţiile prezentului capitol, consultanţii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii.

    (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 211 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

    (3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestării de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional.

    (4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din Uniunea Europeană sau al Spaţiului Economic European.

 

#B

    CAPITOLUL VI

    Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor Publice ca autoritate publică

 

#M6

    ART. 22 *** Abrogat

#B

    ART. 23

    Ministerul Finanţelor Publice va urmări permanent ca statutul şi celelalte reglementări emise de Cameră să nu contravină reglementărilor legale şi ca deciziile luate de organele de conducere ale Camerei să fie în conformitate cu statutul şi cu celelalte reglementări.

    ART. 24

    Ministerul Finanţelor Publice va lua măsurile ce se impun pentru respectarea de către Cameră a prevederilor prezentei ordonanţe.

#M11

    ART. 241

    (1) La solicitarea Camerei, Ministerul Finanţelor Publice va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea şi/sau modificarea prezentei ordonanţe.

    (2) La solicitarea Camerei, ministrul finanţelor publice poate desemna prin ordin specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care să facă parte din comisiile sau comitetele înfiinţate în cadrul Camerei.

    (3) Specialiştii prevăzuţi la alin. (2) pot fi remuneraţi potrivit hotărârii Consiliului superior al Camerei.

 

#B

    CAPITOLUL VII

    Sancţiuni

 

#M11

    ART. 25

    (1) În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare prevăzute de actele normative emise de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, în condiţiile legii, se pot aplica şi penalităţi cuprinse între 25% şi 100% din cotizaţia fixă anuală. În aplicarea nivelului penalităţii se va ţine seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de circumstanţele personale ale persoanei sancţionate, precum şi de gradul de pericol social al faptei săvârşite.

#M8

    (2) Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către persoanele fizice care nu au dobândit calitatea de consultant fiscal potrivit prevederilor prezentei ordonanţe sau care nu au devenit membri activi ai Camerei, precum şi de către persoanele juridice care nu au fost autorizate de Cameră sau care nu s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.

#M11

    (3) *** Abrogat

    (4) *** Abrogat

    (5) *** Abrogat

    (6) *** Abrogat

 

#B

    CAPITOLUL VIII

    Dispoziţii finale

 

    ART. 26

    Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile art. 6 lit. e), referitoare la executarea de lucrări cu caracter fiscal, din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

#M6

    ART. 26^1

    Hotărârile adoptate de Conferinţa naţională sau de Consiliul superior al Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

#CIN

    NOTE:

  1. Reproducem mai jos prevevderile art. II şi art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 (#M6).

#M6

    "ART. II

    Societăţile comerciale de consultanţă în domeniul fiscal, expertiză contabilă şi audit financiar, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au înscrisă în actul lor constitutiv şi activitatea de consultanţă fiscală pe care o desfăşoară în alte condiţii decât cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt obligate ca, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală."

#M6

    "ART. III

    (1) Disponibilităţile din veniturile proprii ale Ministerului Economiei şi Finanţelor provenite din taxa de participare la examenele pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal rămase neutilizate în contul deschis la Trezoreria Statului se virează în contul Camerei Consultanţilor Fiscali în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. 5 în volumul şi în structura bugetului sumelor alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii pe anul 2007, pe baza protocolului de predare-preluare.

    (3) Camera Consultanţilor Fiscali va prelua de la Ministerul Economiei şi Finanţelor toate drepturile şi obligaţiile acestuia cu privire la activitatea de organizare şi exercitare a activităţii de consultant fiscal.

    (4) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, precum şi drepturile şi obligaţiile prevăzute la alin. (3)."

 

#CIN

  1. Reproducem mai jos prevederile art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 (#M11).

#M11

    "ART. VIII

    În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Camera Consultanţilor Fiscali va încheia protocolul de comunicare a Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, precum şi modificările ulterioare ale acestuia cu Ministerul Justiţiei, Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală."

 

#B

                              ---------------

 

 

Essential SSL