CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Camera Consultanților Fiscali este o organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu patrimoniu şi buget propriu, Cod Fiscal 18677087, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Alexandru Constantinescu, nr. 61, Sector 1, e-mail office@ccfiscali.ro , telefon 0733303052, 0733303045, 0733303046, 0732014032.  

Cadrul juridic pentru organizarea şi exercitarea consultanţei fiscale ca activitate independentă este reglementat de Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare și de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior nr.3/2017.

În data 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului european și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Acest Regulament reprezintă un pas esențial în consolidarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor în  era digitală.
Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este  oportun să vă informăm despre modul în care Camera Consultanţilor Fiscali respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale.

În acest sens, menționăm faptul că în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația în domeniu, organizația noastră profesională prelucrează datele cu caracter personal (nume, prenume, inițiala tatălui, semnătură, CNP, CI/pașaport serie/număr, adresă domiciliu, e-mail, telefon fix, telefon mobil, fax, diplomă de studii superioare, carnet de muncă/adeverința eliberată de angajator, certificat de naștere, fotografie, certificat de căsătorie, certificat de cazier judiciar, certificat de cazier fiscal, adeverința medicală, CV ):
-  ale candidaților la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, puse la dispoziție prin cererea de înscriere la acest examen;
- ale persoanelor care au promovat acest examen , puse la dispoziție prin cererea de înscriere ca membru al CCF;
- obținute printr-o corespondență ulterioară.

Subliniem încă o dată că scopul colectării datelor este în principal înscrierea candidaților la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, precum și înscrierea membrilor Camerei în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Datele deținute de Camera Consultanţilor Fiscali sunt utilizate și în scopul schimbului de informații privind:
- Modificări în domeniul legislației fiscale și cel al procedurii fiscale
- Chestionare cu caracter profesional
- Programul anual de pregătire profesională
- Seminare, conferințe, forumuri cu tematică fiscală și juridică
- Informații de interes de la Tax Advisers Europe (CFE)
- Propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ fiscal
- Alte aspecte legate de exercitarea profesiei de consultant fiscal

Informaţiile înregistrate sunt destinate, potrivit legislației specifice, numai utilizării de către CCF şi sunt comunicate, după caz, către:
- Ministerul Finanțelor Publice - ANAF,
- Ministerul Justiţiei - Serviciul Profesii Juridice Conexe, în cazul consultanţilor fiscali activi care optează pentru efectuarea de expertize fiscale judiciare,
- la cerere, și altor autorități publice, organe judiciare

În cazul în care optați pentru modalitatea de plată online oferită de CCF, datele dumneavoastră cu caracter personal necesare efectuării plății vor fi comunicate către procesatorul de plăti Netopia Financial Services SRL.

Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației dumneavoastră, în calitate de membru, cu Camera Consultanţilor Fiscali și, după finalizarea acesteia, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu.

Camera Consultanţilor Fiscali își asumă responsabilitatea administrării datelor dumneavoastră personale în condiţii de siguranţă, potrivit normelor interne elaborate în acest sens şi exclusiv pentru scopurile specificate.

CCF respectă de asemenea prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, în ce privește drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

CCF aplică în activitatea desfășurată prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, referitoare la drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea fiind:

Dreptul la informare
Puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

Dreptul la acces
Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține CCF în legătură cu dumneavoastră.

Dreptul la rectificare
Aveți dreptul și chiar obligația de a rectifica datele deținute în legătură cu dumneavoastră, dacă acestea nu sunt corecte sau nu mai sunt actuale, în conformitate cu prevederile legislației specifice calității de consultant fiscal.

Dreptul la ștergerea datelor
CCF prelucrează și păstrează datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul dumneavoastră de a restricționa prelucrarea datelor în situația în care contestați exactitatea datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat CCF într-un format structurat, utilizat în mod curent.

Dreptul de opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune - din motive legate de situația particulară în care se află - prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, potrivit prevederilor Regulamentului European. CCF nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a depune plângere
Puteți să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, contactând Direcția de Servicii pentru Membri sau transmițând un e-mail la gdpr_dpo@ccfiscali.ro.
Puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pe site-ul acesteia www.dataprotection.ro .
Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară.

 

Vă puteți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, prin depunerea și transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, la sediul nostru din Str. Alexandru Constantinescu, nr.61, Sector 1, Bucureşti, Cod Poștal: 011472 sau prin e-mail la gdpr_dpo@ccfiscali.ro.

Essential SSL