CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al CCF nr. 3/2017 (extras)

CAPITOLUL II

Membrii Camerei

Art. 6. – (1) Consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană îşi pot exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

 1. a) în mod independent sau în asociere;
 2. b) consultanţi fiscali salariaţi în România;
 3. c) prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 219 din ordonanță.

(2) Pot desfășura în România activitatea de consultanță fiscală sub una din formele prevăzute la alin. (1) lit. a) și cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, în situaţia în care aceştia sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale.

(3) Recunoașterea titlurilor de calificare, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) se face pe bază de cerere, prevăzută în anexa nr. 5(click aici), însoțită de:

 1. a) actul de identitate, în copie;
 2. b) copie după atestatul sau certificatul de calificare profesională;
 3. c) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal datorită unei abateri profesionale grave sau infracţiuni;
 4. d) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu a solicitantului;
 5. e) documentul care atestă experiența profesională de 3 ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (2);
 6. f) documentul care prevede opțiunea aleasă pentru forma de desfășurare a activității de consultanță fiscală;
 7. g) documentul de plată a cotizaţiei fixe stabilite pentru noii membri, în copie.

(4) Odată cu recunoaşterea titlurilor de calificare, consultanții fiscali în cauză vor fi înscriși în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscal, la secţiunea corespunzătoare.

(5) În cazul în care cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la alin. (3) ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine ori de provenienţă al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.

(6) Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depăşească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri:

 1. a) dacă formarea solicitantului priveşte domenii teoretice sau practice substanţial diferite faţă de cele cerute în România pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal;
 2. b) dacă activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiaşi profesii în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitantului şi dacă diferenţa corespunde unei formări specifice cerute în România şi acoperă domenii care diferă substanţial de cele acoperite de titlul de calificare deţinut de solicitant.

(7) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la alin. (1) lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

(8) În caz de respingere a cererii, Direcţia de servicii pentru membri comunică persoanei decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior.

Essential SSL