CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Ordonanţa nr. 71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală - text actualizat cu modificarile şi completările ulterioare (extras)

  CAPITOLUL V1

    Exercitarea în România a profesiei de către consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei

 

#M11

    ART. 211

    (1) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică consultanţilor fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care îşi exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

a) în mod independent sau în asociere;

b) consultanţi fiscali salariaţi în România;

c) prin prestarea de servicii, în condiţiile 219.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, în situaţia în care aceştia sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale şi doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la alin. (1) lit. a).

   (3) Solicitanţii informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei. Odată cu recunoaşterea titlurilor de calificare, aceştia se înscriu în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.

#M6

    ART. 212

    (1) În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) consultant fiscal - orice persoană provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal într-un stat membru;

b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în care consultantul fiscal a obţinut dreptul de a desfăşura activitatea de consultant fiscal înainte de a practica profesia în România;

c) grupare - orice entitate cu sau fără personalitate juridică, organizată potrivit legislaţiei unui stat membru, în cadrul căreia consultanţii fiscali îşi desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală împreună, sub nume comun.

    (2) Consultanţii fiscali care profesează în România sub titlul profesional din statul de origine pot desfăşura activităţi profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislaţiei din România.

#M11

    ART. 213

    Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România în forma prevăzută la art. 211 alin. (1) lit. a), Camera recunoaşte titlurile de calificare prezentate de cetăţenii în cauză, în baza cererii şi a documentelor doveditoare.

#M11

    ART. 214

    În cazul în care cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la art. 213 ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine ori de provenienţă al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.

#M11

    ART. 215

    Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depăşească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri:

a) dacă formarea solicitantului priveşte domenii teoretice sau practice substanţial diferite faţă de cele cerute în România pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal;

b) dacă activităţile prevăzute la 3 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiaşi profesii în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitantului şi dacă diferenţa corespunde unei formări specifice cerute în România şi acoperă domenii care diferă substanţial de cele acoperite de titlul de calificare deţinut de solicitant.

#M6

    ART. 216

    Prevederile prezentului capitol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate în România, cu modificările ulterioare.

#M9

    ART. 217*** Abrogat

    ART. 218 *** Abrogat

#M6

    ART. 219

    (1) În condiţiile prezentului capitol, consultanţii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European pot desfăşura activităţi de consultant fiscal în România sub forma prestării de servicii.

    (2) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la art. 211 lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

    (3) Pentru exercitarea activităţii de consultant fiscal sub forma prestării de servicii, consultantul fiscal trebuie să respecte condiţiile şi regulile de conduită profesională ale statului membru de origine, precum şi legislaţia română privind profesia, în special cu privire la incompatibilităţi şi la secretul profesional.

    (4) Consultantul fiscal care prestează servicii în România este obligat să dovedească autorităţilor române calitatea de consultant fiscal dobândită într-un stat membru din Uniunea Europeană sau al Spaţiului Economic European.

 

#B

Essential SSL