CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Exercitarea profesiei de consultant fiscal în România, de către consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederației Elveției

Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Confederației Elveției care au obținut titlul de calificare într-unul din aceste state și care  doresc să desfașoare activitatea de consultant fiscal în România, Camera Consultanților Fiscali recunoaște automat titlurile de calificare, pe bază de cerere,  însoțită de documente doveditoare.

Pot desfășura în România activitatea de consultanță fiscală și cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, în situaţia în care aceştia sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale.

Activitatea de consultanță fiscală pe teritoriul României poate fi desfășurată în una dintre următoarele forme:

1) în mod independent sau în asociere;

2) consultanţi fiscali salariaţi în România;

3) prin prestare de servicii.

Pentru execitarea profesiei de consultant fiscal sub forma prevăzută la punctul 1 și 2, solicitanții informează Camera Consultanților Fiscali din România cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei și odată cu recunașterea titlurilor de calificare, aceștia se înscriu în Registrul consultanțulor fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea corespunzătoare.

Activitatea de prestare de servicii prevăzută la punctul 3, se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistență fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în fața organelor fiscale sau în fața autorităților jurisdicționale, în condițiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanții fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

Recunoașterea titlurilor de calificare, se face pe bază de cerere, (click aici), însoțită de:

a) copia actului de identitate;

b) copia atestatului sau certificatului de calificare profesională;

c) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal datorită unei abateri profesionale grave sau infracţiuni;

d) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu a solicitantului;

e) documentul care atestă experiența profesională de 3 ani, în cazul persoanelor care au obținut titlul de calificare într-un stat terț;

f) copia documentului de plată a cotizaţiei fixe.

În cazul în care cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera Consultanților Fiscali poate solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine ori de provenienţă al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.

Camera Consultanților Fiscali din România poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depăşească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri:

a) dacă formarea solicitantului priveşte domenii teoretice sau practice substanţial diferite faţă de cele cerute în România pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal;

b) dacă activităţile specifice de consultanță fiscală din România nu se regăsesc în cadrul aceleiaşi profesii în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitantului şi dacă diferenţa corespunde unei formări specifice cerute în România şi acoperă domenii care diferă substanţial de cele acoperite de titlul de calificare deţinut de solicitant.

Essential SSL