RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 2/2021 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021 - publicată în MO nr. 124/05.02.2021

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2020,

          Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 ianuarie 2021, hotărăşte:

         Art. 1. - Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2021, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art. 2. - Direcţiile corespunzătoare din cadrul Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

         Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2021.

Nr. 2.

                  

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2021

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2021, denumit în continuare Program, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2020.
 2. Programul se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți.
 3. Pregătirea profesională continuă este un drept al membrilor Camerei Consultanților Fiscali, asigurată în mod gratuit pentru aceștia din bugetul Camerei Consultanților Fiscali. Aceasta are drept scop actualizarea permanentă a cunoştinţelor şi formarea eficientă a specialiștilor în fiscalitate pentru garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007 și astfel devine în același timp și o obligație a membrilor Camerei Consultanților Fiscali.
 4. Programul se desfăşoară în perioada 15 martie – 15 decembrie 2021, în principal, sub două forme:

        -  cursuri de pregătire profesională în sistem online.

        -  cursuri de pregătire profesională la sală.

        Programul poate fi completat prin organizarea de forumuri, conferințe, seminare și workshopuri pe teme de fiscalitate internă și internațională.

 1. Prin Program se stabilesc următoarele:

- pentru consultanţii fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți, un număr obligatoriu de 30 de ore  de pregătire profesională;

- pentru consultanţii fiscali inactivi, un număr obligatoriu de 15 ore de pregătire profesională.

 1. Programul nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
 2. În situaţia în care consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se reportează ca ore efectuate în limita numărului de ore de pregătire profesională obligatorii pentru anul următor.
 3. În situația în care consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat în anul 2020 mai multe ore de pregătire profesională față de numărul de ore obligatorii anuale, orele efectuate în plus se reportează ca ore efectuate în anul 2021 în limita numărului de ore de pregătire profesională obligatorii pentru anul 2021. Orele de pregătire reportate nu se cuprind în adeverințele eliberate de Camera Consultanților Fiscali ca ore efectuate în anul 2021.
 4. Consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care figurează cu ore de pregătire profesională neefectuate până în anul 2019 inclusiv se sancționează conform prevederilor legale în vigoare, iar aceste ore nu se reportează ca ore restante.
 5. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la forumuri, conferințe, seminare și workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanților Fiscali sau în parteneriat cu aceasta, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2021.
 6. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021, orele de curs susținute se echivalează dublu ca număr de ore de pregătire profesională obligatorii.
 7. Consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanților Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, echivalarea cu 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2021.
 8. Activitățile desfășurate în anul curent de către consultanții fiscali în calitate de membri ai Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari, ai Comisiei de apel, ai Comitetului fiscal și ai Comitetului pentru probleme profesionale se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul 2021.
 9. Activitatea desfășurată de președintele Camerei Consultanților Fiscali, indiferent de perioada când a deținut această funcție, se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul curent.
 10. Activitățile științifice desfășurate de consultanții fiscali care dețin titlul de doctor în domeniul economic/finanțe/contabilitate, activitățile didactice universitare desfășurate de consultanții fiscali în domeniul economic/finanțe/contabilitate, activitățile desfășurate de membrii Comisiilor de buget, finanțe și bănci ale Parlamentului României, precum și activitățile personalului de specialitate al acestor comisii care verifică și analizează actele normative din domeniul fiscal supuse spre aprobare Parlamentului se echivalează cu orele de pregătire profesională obligatorii prevăzute pentru anul 2021.
 11. Consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care au efectuat în anul 2021 cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară pot solicita echivalarea numărului de ore de pregătire profesională efectuate în cadrul acestor cursuri în limita orelor obligatorii de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2021, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu aceste entități.
 12. Camera Consultanților Fiscali ține evidența orelor de pregătire profesională în format electronic pe fiecare membru și eliberează la solicitarea acestora adeverințe cu orele de pregătire profesională efectiv efectuate în anul curent, pe care le comunică de regulă prin poșta electronică sau în format fizic în funcție de solicitare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă sub formă

de cursuri în sistem online, aferent anului  2021

 1. Programul de pregătire profesională continuă pentru anul 2021, asigurat de către Camera Consultanților Fiscali pentru membrii săi sub formă de cursuri în sistem online, cuprinde un număr total de 60 de ore, fiind structurat pe temele generale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul program.
 2. Temele generale ale cursurilor prevăzute în anexă pot fi modificate în cursul anului 2021 în funcție de noutățile legislative sau cele de practică judiciară apărute.
 3. Data exactă de desfășurare, tematica și durata cursurilor în sistem online vor fi comunicate membrilor Camerei Consultanților Fiscali cu cel puțin 15 zile înainte de desfășurarea acestora. Înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali la cursurile de pregătire profesională continuă în sistem online se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali prin completarea formularului de înscriere.
 4. Orele de pregătire profesională aferente unui curs în sistem online vor fi înregistrate, în termen de maximum 10 zile, în evidența analitică pe fiecare membru al Camerei Consultanților Fiscali, după desfășurarea efectivă a cursului transmis live, pe baza raportului de participare generat de platforma de curs.
 5. Cursurile desfășurate în sistem online în anul 2021 sunt înmagazinate în biblioteca virtuală a Camerei Consultanților Fiscali și sunt puse la dispoziția membrilor pentru vizionare, în termen de maximum 10 zile de la data desfășurării acestora.
 6. Vizionarea unui curs arhivat în biblioteca virtuală se înregistrează în evidența analitică a Camerei Consultanților Fiscali cu același număr de ore ca și în cazul participării la cursul transmis live. Orele de pregătire profesională aferente aceluiași curs se înregistrează o singură dată în evidența Camerei Consultanților Fiscali, indiferent de modalitatea de parcurgere, live sau din biblioteca virtuală.
 7. Pentru efectuarea orelor de pregătire profesională restante, membrii Camerei Consultanților Fiscali pot viziona, până la data de 15 iunie 2021, cursurile aferente anului 2020 care sunt arhivate în biblioteca virtuală.
 8. Pentru efectuarea orelor de pregătire profesională obligatorii pentru anul 2021, membrii Camerei Consultanților Fiscali pot viziona din biblioteca virtuală doar cursurile organizate în anul 2021, conform prezentului Program.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

 sub formă de cursuri la sală, aferent anului 2021 

 1. Programul de pregătire profesională continuă pentru anul 2021, asigurat de către Camera Consultanților Fiscali pentru membrii săi sub formă de cursuri la sală, se va organiza și desfășura, de principiu, în semestrul al II-lea, în funcție de evoluția pandemiei de COVID-19 și de restricțiile impuse de autorități.
 2. Organizarea cursurilor la sală în semestrul al II-lea, pentru care se alocă un număr de 30 de ore, se realizează în baza unui chestionar distribuit de către Camera Consultanților Fiscali membrilor săi activi, în cursul semestrului I, prin care aceștia stabilesc prioritățile de pregătire, atât sub aspectul temelor generale, cât și al tematicii cursurilor dorite.