RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 4/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, publicată în MO nr. 299/25.03.2021

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020

În baza prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 25 februarie 2021, hotărăște:

Art. I. - Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 15 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

 “Art. 13. - Rezultatele obținute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii, conform Procedurii pentru contestarea rezultatelor obținute la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și de soluționare a contestațiilor, prevăzută în anexa nr. 6.”

 1. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

“Art. 131. - Decizia de soluționare a contestațiilor este supusă reexaminării de către Comisia de apel a Camerei Consultanților Fiscali, denumită în continuare Comisia de apel. Condițiile și procedura de reexaminare a deciziei emise în soluționarea contestației sunt prevăzute în anexa nr. 7.”

 1. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

 1. După anexa nr. 5 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6 și 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre

Art. II. – Prevederile art. I pct. 2 se aplică și cererilor de reexaminare sau plângerilor/sesizărilor care pot fi asimilate unor cereri de reexaminare, depuse de către contestatari la Camera Consultanților Fiscali și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

Dan Manolescu

București, 25 februarie 2021.

Nr. 4.

Anexa nr. 1

(Anexa nr. 6 la regulament)

PROCEDURA

pentru contestarea rezultatelor obținute la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și de soluționare a contestațiilor

CAPITOLUL I

Formularea și depunerea contestațiilor

1. Rezultatele obținute la examen se pot contesta o singură dată, în termen de 48 de ore (două zile lucrătoare) de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii.

2. Candidații pot contesta rezultatele obținute la examen, indiferent dacă au promovat sau nu examenul.

3. Contestațiile comunicate după expirarea termenului prevăzut la pct. 1 nu sunt luate în considerare.

4. Contestația se formulează în scris și va cuprinde, sub sancțiunea respingerii, următoarele elemente obligatorii:

a) datele de identificare ale contestatarului;

b) obiectul acesteia, cu precizarea expresă a întrebărilor contestate;

c) motivele de fapt și de drept pentru fiecare întrebare contestată;

d) semnătura contestatarului.

5. Contestația se depune, numai în nume propriu, prin e-mail, direct la sediul Camerei Consultanților Fiscali sau prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare.

6. După depunerea contestației, contestatarul poate aduce lămuriri suplimentare cu privire la argumentele din cuprinsul contestației și documente prin care își probează afirmațiile, la cererea Comisiei de soluționare a contestațiilor.

7. Colectivul pentru organizarea examenului primește și înregistrează contestațiile privind rezultatul examenului și le predă pe baza unui inventar Comisiei de soluționare a contestațiilor.

8. Sesizările privind unele vicii de procedură sau alte nemulțumiri în legătură cu examenul, depuse înainte de examen, în timpul examenului sau după examen și care nu pot fi calificate drept contestații, se soluționează de către Colectivul pentru organizarea examenului, Comisia de examinare sau de către conducerea Camerei Consultanților Fiscali, după caz.

Capitolul II

Soluționarea contestațiilor

 1. Contestațiile se soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor, prin decizie de soluționare a contestației, emisă individual pentru fiecare contestație depusă, în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea acestora.
 2. Decizia de soluționare a contestației se semnează de președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor.
 3. Comisia de soluționare a contestațiilor verifică dacă punctajul obținut și contestat corespunde cu grila de examen pentru fiecare contestație în parte.
 4. Înainte de analiza pe fond a contestației se verifică îndeplinirea condițiilor de procedură obligatorii, iar în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite contestația se respinge, fără a se trece la analiza pe fond.
 5. Președintele Comisiei de soluționare a contestațiilor poate solicita membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor să-și exprime punctul de vedere argumentat în fapt și în drept asupra subiectelor contestate în raport cu argumentația contestatarului. Comunicarea acestui punct de vedere este obligatorie și trebuie realizată în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
 6. În soluționarea contestațiilor, membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor analizează argumentele de fapt și de drept prezentate de contestatar și, respectiv, pe cele primite de la membrii Comisiei de elaborare a subiectelor, având dreptul deplin de apreciere asupra soluției adoptate.
 7. Soluția cuprinsă în decizia de soluționare a contestației se adoptă de către Comisia de soluționare a contestațiilor, cu majoritate simplă de voturi. Abținerea membrilor comisiei nu este admisă.
 8. Contestațiile se pot admite de către Comisia de soluționare a contestațiilor, având drept efect modificarea rezultatelor obținute la examen de către candidatul contestatar în situații cum ar fi:
  1. enunțul întrebării este incomplet/interpretabil și conduce la formularea a mai multor răspunsuri corecte sau la niciun răspuns corect;
  2. acordarea punctajului nu este în concordanță cu răspunsurile corecte la întrebările formulate;
  3. întrebările nu au fost formulate din tematica și/sau bibliografia pentru examen.
 9. Decizia de soluționare a contestației cuprinde cel puțin următoarele elemente:
  1. datele de identificare ale emitentului și temeiul legal al procedurii de soluționare;
  2. datele de identificare ale contestatarului și temeiul legal al contestației;
  3. analiza îndeplinirii condițiilor de procedură și concluziile acesteia;
  4. prezentarea conținutului contestației pe fond și a argumentelor aduse de contestatar, în raport cu argumentele de fapt și de drept ale Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și concluzia de admitere sau respingere, pentru fiecare întrebare contestată în parte;
  5. dispozitivul deciziei de soluționare, care cuprinde rezultatul sintetic al soluționării contestației, respectiv: întrebările admise; întrebările respinse; punctajul obținut de candidat în urma soluționării contestației și efectul acestui punctaj în raport cu rezultatul la examen, admis sau respins;
  6. calea legală de atac a deciziei de soluționare a contestației și semnătura președintelui Comisiei de soluționare a contestațiilor.
 10. După stabilirea rezultatului contestațiilor, secretariatul Comisiei de soluționare a contestațiilor întocmește un proces-verbal, care se semnează de către toți membrii comisiei. În procesul-verbal se consemnează pentru fiecare candidat punctajul obținut după soluționarea contestației cu mențiunea "admis/respins".

CAPITOLUL III

Comunicarea rezultatelor

 1. După încheierea procedurilor de soluționare a contestațiilor, deciziile de soluționare se comunică individual contestatarilor, iar rezultatele centralizate pe baza dispozitivelor deciziilor se publică pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.
 2. Lista cu rezultatele centralizate publicată pe site conține datele pentru identificarea contestatarului și informațiile din dispozitivul fiecărei decizii.

Anexa nr. 2

(Anexa nr. 7 la regulament)

PROCEDURA

de reexaminare a deciziei emise în soluționarea contestației

1. Decizia emisă în soluționarea contestației poate fi reexaminată de către Comisia de apel, la cererea contestatarului, în următoarele situații:

a) cel puțin în cazul unei întrebări contestate, nu s-a avut în vedere aplicarea anumitor dispoziții legale care ar fi schimbat fundamental soluția adoptată;

b) ulterior emiterii deciziei de soluționare a contestației, a fost emis de către autoritatea competentă un act oficial de interpretare a dispozițiilor legale care au stat la baza formulării întrebării contestate, a răspunsului apreciat ca fiind corect la această întrebare și care oferă o altă abordare decât cea avută în vedere de Comisia de soluționare a contestațiilor;

c) anterior sau ulterior emiterii deciziei se adoptă o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene/Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, care este contrară interpretării dispozițiilor legale care au stat la baza formulării întrebării contestate, a răspunsului apreciat ca fiind corect la această întrebare avută în vedere de Comisia de soluționare a contestațiilor sau care dictează o anumită practică judiciară pentru problematica supusă analizei, diferită de cea avută în vedere de Comisia de soluționare a contestațiilor.

d) constatarea unor erori materiale sau procedurale evidente, fără producerea cărora soluția adoptată ar fi fost schimbată fundamental.

2. Cererea de reexaminare poate fi depusă:

a) în cazul deciziilor de soluționare a contestațiilor care fac obiectul acțiunii în contencios administrativ, pe perioada judecării cauzei;

b) în cazul deciziilor de soluționare a contestațiilor pentru care nu s-a formulat acțiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la data comunicării deciziei de soluționare, sub sancțiunea decăderii.

3. Președintele Comisiei de apel poate solicita Comisiei de soluționare a contestațiilor să-și exprime punctul de vedere argumentat în fapt și în drept asupra deciziilor emise în soluționarea contestațiilor în raport cu argumentele aduse prin cererea de reexaminare. Comunicarea acestui punct de vedere este obligatorie și trebuie realizată în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

4. În reexaminarea deciziei emise în soluționarea contestației, membrii Comisiei de apel analizează argumentele de fapt și de drept prezentate de contestatar în cererea de reexaminare și respectiv pe cele primite de la Comisia de soluționare a contestațiilor, având dreptul deplin de apreciere asupra soluției adoptate.

5. Soluția cuprinsă în decizia de soluționare a cererii de reexaminare se adoptă de către Comisia de apel cu majoritatea simplă de voturi. Abținerea membrilor Comisiei de apel nu este admisă.

6. În urma reexaminării deciziei emise în soluționarea contestației, Comisia de apel o poate confirma sau o poate retracta, emițând o nouă decizie.

7. Decizia de soluționare a cererii de reexaminare cuprinde cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare ale emitentului și temeiul legal al procedurii de soluționare;

b) datele de identificare ale contestatarului și temeiul legal al reexaminării;

c) analiza îndeplinirii condițiilor de procedură și concluziile acesteia;

d) prezentarea conținutului cererii de reexaminare pe fond și a argumentelor aduse de contestatar, în raport cu argumentele de fapt și de drept ale membrilor Comisiei de apel, precum și concluzia de admitere sau respingere, pentru fiecare întrebare contestată în parte;

e) dispozitivul deciziei de soluționare a cererii de reexaminare, care cuprinde rezultatul sintetic al soluționării cererii de reexaminare, respectiv: întrebările admise; întrebările respinse; punctajul obținut de candidat în urma soluționării cererii de reexaminare și efectul acestui punctaj în raport cu rezultatul la examen, admis sau respins;

f) calea legală de atac a deciziei de soluționare a cererii de reexaminare și semnătura președintelui Comisiei de apel.

8. În situația prevăzută la pct. 2 lit. a), decizia de soluționare a cererii de reexaminare poate fi comunicată până la data încheierii dezbaterilor în fond în fața primei instanțe.

9. În cazul în care decizia de soluționare a cererii de reexaminare nu a fost comunicată până la data încheierii dezbaterilor în fond în fața primei instanțe, aceasta nu se mai comunică și nu produce niciun efect juridic.

10. Decizia de soluționare a cererii de reexaminare se comunică individual contestatarului și produce efecte de la data comunicării.

11. În situația prevăzută la pct. 2 lit. b), decizia de soluționare a cererii de reexaminare poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile legii.