CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 1230/27.12.2021.

  

Include modificările și completările aduse prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 8/2022 – publicată în MO nr. 554/07.06.2022 (click aici)

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 16 decembrie 2021, hotărăşte:

Art. 1. - (1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe anuale.

(2) Nivelul cotizaţiilor fixe anuale se stabileşte astfel:

A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice - membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru anul în care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

C. În cazul consultanţilor fiscali asistenţi pentru anul în care devin consultanţi fiscali:

- 910 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

- 670 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi.

(3) În cazul pierderii calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali în cursul anului, cotizaţia fixă datorată potrivit alin. (2) lit. A se calculează în funcţie de numărul de luni întregi sau fracţiuni de lună în care consultanţii fiscali, consultanţii fiscali asistenţi şi societăţile de consultanţă fiscală au calitatea de membru.

(4) În cazul renunţării la calitatea de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, cotizaţia fixă se calculează, potrivit alin. (3), inclusiv pentru luna în care sunt îndeplinite condiţiile de renunţare.

(5) În cazul retragerii calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, cotizaţia fixă se calculează, potrivit alin. (3), inclusiv pentru luna în care s-a emis decizia de retragere a calităţii de membru.

(alineatul a fost modificat prin Hotărâre 8/2022)

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul pierderii calităţii de membru, ca urmare a decesului persoanei fizice sau a dizolvării persoanei juridice şi a radierii acesteia din registrul comerţului, toate obligaţiile acestor persoane fizice sau juridice, existente în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali, se anulează prin decizie a directorului executiv, indiferent de data operării radierii în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, pe baza informaţiilor cunoscute.

(alineatul a fost introdus prin Hotărâre 8/2022)

(7) În cazul aplicării prevederilor alin. (4) şi (5), radierea din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală se face cu 1 a lunii următoare emiterii deciziei.

(alineatul a fost introdus prin Hotărâre 8/2022)

Art. 2. - Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali care desfăşoară activitate de consultanţă fiscală au şi obligaţia de plată a cotizaţiilor variabile. Cotizaţiile variabile anuale datorate se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul de referinţă sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, dacă este cazul. Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizaţiilor variabile aferente activităţii desfăşurate sunt următoarele:

  1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;
  2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro-1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

Art. 3. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 martie, declaraţia anuală privind activitatea desfăşurată în anul precedent, conform anexelor nr. 1 şi 2.

(2) Consultanţii fiscali - persoane fizice active - care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice ori care nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declaraţia din anexa nr. 1, în care completează la pct. B.2, B.2.2 şi B.3 valoarea "0". Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declaraţiei.

(3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declaraţia din anexa nr. 2, în care completează valoarea "0" la pct. B.2, B.2.2 şi B.3. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declaraţiei.

(4) În cazul declarării incorecte a veniturilor, se depune o declaraţie rectificativă, conform anexei nr. 3. În situaţia în care din declaraţia rectificativă rezultă o bază de calcul mai mică faţă de cea declarată iniţial, diferenţa de cotizaţie variabilă se va restitui sau va fi compensată cu obligaţiile ulterioare. În situaţia în care din declaraţia rectificativă rezultă o bază de calcul mai mare faţă de cea declarată iniţial, diferenţa de cotizaţie variabilă se calculează prin scăderea cotizaţiei variabile declarate iniţial din cotizaţia variabilă declarată la rectificare conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Termenul de scadenţă a cotizaţiilor fixe aferente anului curent şi a cotizaţiilor variabile aferente activităţii din anul precedent şi datorate în anul curent este 15 iunie anul curent.

(2) În cazul neplăţii cotizaţiei fixe sau a cotizaţiei variabile până la termenul de scadenţă prevăzut la alin. (1), cotizaţia fixă şi/sau variabilă datorată şi neachitată se majorează de drept cu 10%.

(3) Distribuirea sumelor încasate de la membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în evidenţa analitică a membrilor, în vederea stingerii obligaţiilor, se face pentru fiecare beneficiar al plăţii, pe tipuri de cotizaţii, fixe sau variabile, cu respectarea următoarelor reguli:

(alineatul a fost modificat prin Hotărâre 8/2022)

a) dacă la data plăţii beneficiarul acesteia are înregistrate în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali cotizaţii de plată restante şi/sau curente, iar suma plătită este mai mică sau egală cu totalul obligaţiilor, distribuirea sumei plătite se face în ordinea vechimii scadenţei cotizaţiilor, iar în cazul cotizaţiilor cu aceeaşi dată scadentă distribuirea se face mai întâi pe cotizaţie fixă şi apoi pe cotizaţie variabilă;

b) dacă suma plătită este mai mare decât suma totală a cotizaţiilor restante şi/sau curente, diferenţa rămasă se distribuie pe cotizaţie fixă;

c) dacă la data plăţii beneficiarul acesteia nu are înregistrate în evidenţa Camerei Consultanţilor Fiscali obligaţii datorate, restante sau curente, distribuirea sumei încasate se face pe cotizaţie fixă;

d) ori de câte ori în evidenţa analitică a membrilor, la un tip de cotizaţie, se constată existenţa unei sume distribuite în plus faţă de cotizaţia datorată şi, concomitent, o cotizaţie nestinsă de alt tip se procedează din oficiu la stingerea acesteia din urmă, prin compensare în limita sumei distribuite în plus;

e) stingerea obligaţiilor membrilor se face cu data plăţii, aşa cum este aceasta evidenţiată în documentul de plată;

f) pentru realizarea electronică a distribuirii şi stingerii, Camera Consultanţilor Fiscali poate stabili utilizarea de către membri a unui identificator unic al acestora, în calitatea lor de beneficiari ai plăţii.

Art. 5. - (1) Pentru plata integrală anticipată a cotizaţiei fixe până la data de 15 martie anul curent inclusiv se acordă o bonificaţie de 15% din cuantumul cotizaţiei fixe stabilite la art. 1 alin. (2) lit. A.

(2) Pentru plata integrală anticipată a cotizaţiei variabile până la data de 15 martie anul curent inclusiv se acordă o bonificaţie de 15% din cuantumul cotizaţiei variabile declarate, cu condiţia depunerii declaraţiei privind activitatea desfăşurată în anul precedent până la data de 15 martie anul curent inclusiv.

Art. 6. - În situaţia în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizaţia anuală datorată de aceştia va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări. Consultanţii fiscali sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat o perioadă mai mare de timp în anul respectiv.

Art. 7. - (1) Dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală se acordă anual sub forma unei vize de liberă practică.

(2) Viza anuală de liberă practică se acordă numai membrilor activi - persoane fizice şi persoane juridice - care şi-au îndeplinit următoarele obligaţii faţă de Camera Consultanţilor Fiscali:

a) au depus toate declaraţiile de activitate cu termen de depunere până în anul precedent inclusiv;

b) nu înregistrează obligaţii de plată restante (obligaţii cu termen de scadenţă până în anul precedent inclusiv);

c) nu înregistrează restanţe la orele de pregătire profesională stabilite în obligaţia acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanţilor Fiscali, până în anul precedent inclusiv - în cazul persoanelor fizice.

(3) În cazul îndeplinirii cumulative a condiţiilor de către membrii activi - persoane fizice şi persoane juridice - prevăzute la alin. (2) până la data de 15 martie anul curent inclusiv, viza anuală se acordă pentru perioada 16 martie a anului curent - 15 martie a anului următor.

(4) În situaţia îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin. (2) la o dată ulterioară datei de 15 martie anul curent, respectiv în perioada 16 martie a anului curent - 15 martie a anului următor, dreptul de desfăşurare a activităţii sub formă de viză de liberă practică se acordă, din oficiu sau la cerere, după cum urmează:

a) dacă condiţiile sunt îndeplinite cumulativ şi/sau cererea este depusă în perioada 1-15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie a anului următor;

b) dacă condiţiile sunt îndeplinite cumulativ şi/sau cererea este depusă în perioada 16-30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie a anului următor.

(5) În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în anul curent, viza anuală de liberă practică se acordă de la data înregistrării în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală până la 15 martie a anului următor.

(6) Viza anuală de liberă practică acordată membrilor activi - persoane fizice şi persoane juridice - este în formă electronică.

(7) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care au dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală (deţin viza anuală de liberă practică) şi perioada de valabilitate se publică şi se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

(8) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care nu au dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală în anul curent se publică şi se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

(9) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care nu au obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Consultanţii fiscali membri inactivi au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe anuale, obligaţia de a efectua orele de pregătire profesională obligatorie şi toate celelalte obligaţii ale membrilor inactivi, aşa cum sunt prevăzute de normele legale.

(11) Camera Consultanţilor Fiscali asigură emiterea şi comunicarea vizei anuale electronice de liberă practică pentru membrii activi - persoane fizice şi juridice - care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme, concomitent cu publicarea listei prevăzute la alin. (7).

(12) În vederea acordării bonificaţiei prevăzute la art. 5 şi a vizei anuale electronice de liberă practică, prin decizie a directorului executiv poate fi stabilit un prag maxim de semnificaţie pentru neglijarea şi, respectiv, anularea unor obligaţii curente de plată nestinse/neachitate integral până la termenul de plată anticipată sau a unor obligaţii de plată restante nestinse/neachitate integral până la termenul stabilit pentru acordarea vizei.

(13) În vederea acordării vizei anuale electronice de liberă practică, prin decizie a directorului executiv poate fi stabilit un prag maxim de semnificaţie pentru neglijarea unui număr maxim de ore de pregătire profesională neefectuate până la termenul stabilit pentru acordarea vizei.

(14) Prin decizie a directorului executiv poate fi stabilit un prag maxim de semnificaţie a obligaţiilor de plată rămase nestinse/neachitate la 31 decembrie a fiecărui an, care se anulează, şi, respectiv, un prag maxim de semnificaţie a obligaţiilor de plată rămase nestinse/neachitate pentru care nu se iniţiază acţiuni de recuperare în instanţă.

Art. 8. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face prin virament bancar în contul Camerei Consultanţilor Fiscali, precum şi în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

(2) Sumele reprezentând cotizaţii variabile calculate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani. Bonificaţiile calculate potrivit prevederilor art. 5 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 9. - (1) Declaraţiile prevăzute la art. 3 se completează şi se depun online pe site-ul www.ccfiscali.ro, prin intermediul aplicaţiei deţinute de Camera Consultanţilor Fiscali.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care depunerea online a declaraţiilor nu poate fi realizată din motive tehnice generate de site-ul CCF, acestea se pot comunica prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro, la registratura Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 10. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri prin depăşirea termenului de scadenţă a cotizaţiilor cu mai mult de 12 luni reprezintă o cauză de retragere a calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Retragerea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali nu se poate face mai devreme de 12 luni de la depăşirea termenului de scadenţă a cotizaţiilor, dar, de regulă, nu mai târziu de 18 luni de la acest termen.

(3) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale.

Art. 11. - Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. - Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
Dan Manolescu

Bucureşti, 16 decembrie 2021.

Nr. 14.

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Essential SSL